Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Титульний аркуш


Зміст


Основні відомості про емітента


Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Інформація про загальні збори акціонерів


Інформація про випуски акцій емітента


Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Інформація про зобов'язання емітента


Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду


Відомості про аудиторський висновок (звіт)


Інформація про стан корпоративного управління


Звіт про корпоративне управління


Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності