Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Волченський Євген Леонiдович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Український капiтал»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01054 м. Київ Олеся Гончара, 35
4. Код за ЄДРПОУ 35760087
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 353-79-53 (044) 353-79-53
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 81 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcap.com.ua в мережі Інтернет 28.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2017 звільнено Ревiзор Таран Iгор Юрiйович ТТ 318661
28.11.2015 Голосiївський РВ ГУДМС України в м. Києвi
7.1
Зміст інформації:
25.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/17 вiд 24.04.2017р.) прийняте рiшення про звiльнення (припинення повноважень) з посади Ревiзора Тарана Iгора Юрiйовича (паспорт: серiя ТТ № 318661 виданий Голосiївським РВ ГУДМС України в м. Києвi, 28.11.2015 р.). Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 7,1% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.03.2015р.
25.04.2017 звільнено Голова Наглядової Ради Держак Дмитро Леонiдович ЕК 717244
25.12.1997 Ленiнський РВ УМВС України в Луганськiй обл.
8
Зміст інформації:
25.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/17 вiд 24.04.2017р.) прийняте рiшення про звiльнення (припинення повноважень) з посади Голови Наглядової Ради Держака Дмитра Леонiдовича (паспорт: ЕК № 717244 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл. 25.12.1997р.) у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 8,0% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 14.03.2014р.
25.04.2017 звільнено Член Наглядової Ради Кленовий Сергiй Володимирович ВА 597686
14.02.1997 Калiнiнський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
0.00625
Зміст інформації:
25.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/17 вiд 24.04.2017р.) прийняте рiшення про звiльнення (припинення повноважень) з посади члена Наглядової Ради Кленового Сергiя Володимировича (паспорт: серiя ВА № 597686 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл., 14.02.1997 р.) у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 0,0062% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 14.03.2014р.
25.04.2017 обрано Голова Наглядової Ради Держак Дмитро Леонiдович ЕК 717244
25.12.1997 Ленiнський РВ УМВС України в Луганськiй обл.
8
Зміст інформації:
25.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/17 вiд 24.04.2017р.) прийняте рiшення про обрання Голови Наглядової Ради Держака Дмитра Леонiдовича (паспорт: ЕК № 717244 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл. 25.12.1997р.). Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 8,0% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу - три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – Заступник Начальника управлiння обслуговування корпоративних клiєнтiв Департаменту обслуговування клiєнтiв ПАТ «УКРIНБАНК», Начальник управлiння корпоративного бiзнесу ПАТ «АКБ Банк».
25.04.2017 обрано член Наглядової Ради Таран Iгор Юрiйович ТТ 318661
25.11.2015 Голосiївський РВ ГУДМС України в м. Києвi
7.1
Зміст інформації:
25.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/17 вiд 24.04.2017р.) прийняте рiшення про обрання члена Наглядової Ради Тарана Iгора Юрiйовича (паспорт: ТТ № 318661 виданий Голосiївським РВ ГУДМС України в м. Києвi, 28.11.2015р.). Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 7,1% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу - три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв – Донецький науково-дослiдний iнститут судових експертиз Мiнiстерства юстицiї України (технiк, до 2010 р.), самозайнята особа (фiзична особа-пiдприємець, з 2013 р.).
25.04.2017 обрано член Наглядової Ради Кленовий Сергiй Володимирович ВА 597686
14.02.1997 Калiнiнський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
0.00625
Зміст інформації:
25.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/17 вiд 24.04.2017р.) прийняте рiшення про обрання члена Наглядової Ради Кленового Сергiя Володимировича (паспорт: серiя ВА № 597686 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл., 14.02.1997 р.). Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 0,00625% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу - три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв – Голова Правлiння ПрАТ "НПIК", Заступник Генерального директора ПАТ “Тельманiвський кар’єр”.
25.04.2017 обрано Ревiзор Вовчок Максим Юрiйович СН 203476
23.04.1996 Мiнським РУГУМВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
25.04.2017р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/17 вiд 24.04.2017р.) прийняте рiшення про обрання Ревiзором Товариства Вовчок Максима Юрiйовича (паспорт: серiя СН № 203476 виданий Мiнським РУГУМВС України в м. Києвi, 23.04.1996 р.). Посадова особа не володiє часткою у Статутному капiталi акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу - три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв – В.о. заступника директора з питань безпеки ТОВ "Агрохолдiнг "Авангард", Радник Голови Спостережної Ради ПАТ “АКБ Банк”.