Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

25 січня 2016 року

Повідомлення

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Гуляк Свiтлана Анатолiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.01.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04053 м. Київ вул. Смирнова-Ласточкiна, 10А
4. Код за ЄДРПОУ 35760087
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 353-79-53 (044) 247-20-62
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.01.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 13 Бюлетень. Цiннi папери України 26.01.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcap.com.ua в мережі Інтернет 29.01.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.01.2016 звільнено Голова Правлiння Гуляк Свiтлана Анатолiївна СН 180443
25.06.1996 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Протоколом Наглядової Ради ПрАТ «СК УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» №1/16 вiд 25.01.2016р. затверджено рiшення про звiльнення (припинення повноважень) Голови Правлiння Гуляк Свiтлани Анатолiївни (паспорт: серiя СН №180443, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.06.1996р.) за власним бажанням з 26.01.2016 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi – з 18.03.2015р. по 26.01.2016р.
25.01.2016 обрано Голова Правлiння Волченський Євген Леонiдович ВВ 668260
15.01.1999 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
0
Зміст інформації:
Протоколом Наглядової Ради ПрАТ «СК УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» №1/16 вiд 25.01.2016р. затверджено рiшення про обрання з 27.01.2016р. Головою Правлiння Товариства (за сумiсництвом) Волченського Євгена Леонiдовича (паспорт: серiя ВВ № 668260, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 15.01.1999р.) строком на 5 рокiв. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ «НПIК» - Заступник Голови Правлiння, переведений на посаду члена Наглядової ради; ТОВ «Мiжнародна академiя бiржової торгiвлi» – заступник директора фiлiалу, переведений на посаду директор фiлiалу.
Вернуться в раздел