Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
Опис Залишкова вартiсть становить 0 тис.грн. До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, в яких очiкуваний строк експлуатацiї для використання у наданнi послуг, в адмiнiстративних цiлях бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльша за 10000 грн., та термiн корисного використання перевищує 1 рiк та є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд. Основнi засобиоблiковуються за моделлю собiвартостi, i вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу Товариство переглядає на кiнець кожного фiнансового року. Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об’єкт основних засобiв. Витрати на амортизацiю основних засобiв визнаються в звiтi про фiнансовi результати. Обмежень в використаннi майна немає.