Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22.04.2010 109/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. UA4000151344 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1000 16000 16000000 100
Опис У 2008 роцi (при створеннi Товариства) була проведена емiсiя акцiй номiнальною вартiстю 1 000,00 гривень в кiлькостi 16 000 штук на суму 16 000 000,00 гривень . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку № 17/1/08 вiд 22.01.2008 року. Купiвля-продаж акцiй Товариства було проведено на позабiржевому ринку. Допуску до лiстингу не було. Фактiв делiстингу на зовнiшних та внутрiшнiх ринках не було. Заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами на бiржi та в торгiвельно-iнформацiйнi системи у звiтному роцi Товариством не подавались. Згiдно Протоколу № УК-1/10 Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Страхова Компанiя "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" вiд 29 березня 2010 року Прийняти рiшення про переведення випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. Реквiзити випуску iменних акцiй документарної форми iснування, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю: Вид цiнних паперiв: Акцiї, простi iменнi Данi свiдоцтва про реєстрацiю випуску: Дата реєстрацiї - 22.01.2008 рiк; реєстрацiйний номер - 17/1/08; свiдоцтво видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв: UA4000151344. Депозитарiй: ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ: 30370711). Депозитарнi установи: ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ" (код ЄДРПОУ: 32999754, Лiцензiя: АЕ №286702 вiд 29.10.2013 р.); ТОВ "Простокапiталгруп" (код ЄДРПОУ: 35277641, Лiцензiя: АЕ №286664 вiд 15.10.2013 р.); ПАТ «УКРIНКОМ» (НДУ уповноважений на зберiгання) (код ЄДРПОУ: 05839888, Лiцензiя: АЕ №286591 вiд 08.10.2013р. до 11.04.2016 р.); ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» (НДУ уповноважений на зберiгання) (код ЄДРПОУ: 20046323, Лiцензiя: АЕ №263432 вiд 01.10.2013р. – анульована Наказом НКЦПФР №219 вiд 10.09.2014р.).