Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.04.2016
Кворум зборів** 78.7125
Опис ПРОТОКОЛ № УК-1/16 Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» мiсто Київ, Україна 18 квiтня 2016 року Мiсце проведення Загальних зборiв: Україна, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 35 (5-й поверх) Дата проведення Загальних зборiв: 18 квiтня 2016 року Час початку реєстрацiї: 09:00 Час закiнчення реєстрацiї: 10:45 Час початку Загальних зборiв: 11:00 Присутнi на Загальних зборах: 1. Голова Наглядової Ради – Держак Дмитро Леонiдович; 2. Голова Правлiння – Волченський Євген Леонiдович; 3. Заступник Голови Правлiння – Директор iз страхування та перестрахування – Шишко Сергiй Дмитрович; 4. Головний бухгалтер – Скуйбiда Олександр Iванович; 5. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнансова компанiя «ФIНАНС ЕКСПЕРТ», що представлено Директором – Орєховим Михайлом Сергiйовичем. На дату складання Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства, кiлькiсть акцiонерiв (власникiв простих iменних акцiй) у перелiку акцiонерiв станом на 12 квiтня 2016 року складає 13 осiб, якi володiють 16 000 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1000 гривень кожна, випущених в бездокументарнiй формi, що складає 100 % статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» (далi – Товариство або ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»). Статутний капiтал Товариства складає 16 000 000,00 грн. Загальнi збори ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» розпочав Голова Наглядової Ради – Держак Д. Л., який пiсля привiтання акцiонерiв та представникiв акцiонерiв, доповiв про те, що Загальнi збори Товариства були скликанi та проводяться у рамках Закону України «Про акцiонернi товариства» та дiючого Статуту ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ». На засiданнi Наглядової Ради Товариства (Протокол № 3/16 вiд 19.02.2016 року) були прийнятi всi необхiднi рiшення, якi стосуються органiзацiї та проведення Загальних Зборiв акцiонерiв, а саме: 1. Прийнято рiшення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв; 2. Затверджено порядок денний Загальних зборiв; 3. Прийнято рiшення про дату, час та мiсце проведення Загальних зборiв; 4. Призначено Голову Загальних зборiв; 5. Визначено дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та брати в них участь; 6. Визначено спосiб голосування на Загальних зборах та затверджено форми та змiст бюлетенiв для голосування; 7. Затверджено форму та змiст повiдомлення про проведення Загальних зборiв, яке повинно бути опублiковане в офiцiйному друкованому органi НКЦПФР; 8. Затверджено склад Реєстрацiйної комiсiї, а також кандидатiв до складу Лiчильної комiсiї. Про проведення рiчних Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» було завчасно попереджено акцiонерiв Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому, повiдомлення про проведення Загальних зборiв та їх порядок денний Товариство розiслало акцiонерам, якi зазначенi у Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, станом на 14 березня 2016 року, у письмовiй формi шляхом вiдправлення рекомендованих поштових повiдомлень, а також телефонним зв’язком. Крiм того, Товариство надрукувало цю iнформацiю у щоденному офiцiйному виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - Бюлетень «Цiннi папери України» № 41 (4329) вiд 04 березня 2016 року, розмiстило її на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) www.ukrcap.com.ua та в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР. Таким чином, порядок денний акцiонерам вiдомий. Реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв здiйснювала Реєстрацiйна комiсiя, склад якої було затверджено Наглядовою Радою Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал». Так, Протоколом Наглядової Ради Товариства № 3/16 вiд 19.02.2016р. було вирiшено призначити Реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у складi 2 осiб: Скуйбiди Олександра Iвановича та Орєхова Михайла Сергiйовича. Голова Реєстрацiйної комiсiї – Скуйбiда Олександр Iванович був обраний членами Реєстрацiйної комiсiї одноголосно. Головою зборiв призначити - Волченського Євгена Леонiдовича, який має чималий досвiд проведення Загальних Зборiв, секретарем Загальних зборiв - Шишко Сергiя Дмитровича, який є працiвником Товариства. На момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» становить 16 000 000,00 (шiстнадцять мiльйонiв) гривень. При цьому, статутний капiтал Товариства подiлений на 16 000 (шiстнадцять тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна. Вiдповiдно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акцiонернi товариства» загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй, що в свою чергу, становить 8 001 (вiсiм тисяч одна) штук акцiй, якi надають право голосу для вирiшення питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. Слухали: Скуйбiду О. I. – Голову Реєстрацiйної комiсiї, який повiдомив учасникам Загальних зборiв, що вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства перелiк осiб, якi мають право на участь у Загальних зборах, було складено на 24 годину 12 квiтня 2016 року, про що свiдчить Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, наданий Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України». При цьому, у Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерного товариства вiдсутнi вiдомостi щодо акцiонера, який сукупно володiє 3 403 акцiями, що становить 21,2688% статутного капiталу Товариства. У зв’язку з цим, представник цього акцiонера не допускається до реєстрацiї та голосування на Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал». Також, Скуйбiда О.I. зазначив, що для участi у Загальних зборах зареєструвалось 10 акцiонерiв, якi у сукупностi володiють 12 594 простими iменними акцiями Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал», що складає 78,7125 % статутного капiталу. Згiдно з Протоколом Реєстрацiйної комiсiї кворум Загальних зборiв ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» зiбрано. Загальнi збори є правомочними. Слухали: Волченського Є.Л. – Голову Загальних зборiв, який вiдкрив рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» та повiдомив, що Наглядова Рада Товариства уповноважила його довести до вiдома акцiонерiв ряд регламентно-органiзацiйних питань. У зв’язку з цим, перед початком розгляду питань порядку денного, Голова Загальних зборiв запропонував вирiшити всi регламентно-органiзацiйнi питання, якi є необхiдними для забезпечення нормальної роботи Загальних зборiв. Голова зборiв зауважив, що на даному етапi Загальнi збори не мають права включати до порядку денного новi питання, не передбаченi повiдомленнями, що надсилались акцiонерам, а також друкувались в засобах масової iнформацiї. Проте, Загальнi збори, як вищий орган Товариства, вправi змiнити черговiсть розгляду питань порядку денного, а також зняти з порядку денного те чи iнше питання, якщо потреба в його розглядi вiдпала з будь-якої причини. Розгляд кожного питання (окрiм виборiв до органiв Товариства) проводити за наступною схемою: 1. Заслуховування доповiдi. Доповiдi можуть здiйснюватися як українською, так i росiйською мовами. 2. Оголошення поданих до Наглядової Ради або розроблених нею проектiв рiшень. 3. Проведення дебатiв, тобто заслуховування виступiв (якщо такi будуть) по 10 хвилин на кожне питання, iз них по 2 хвилини на кожного виступаючого. Запис виступаючого в дебатах здiйснювати шляхом подання останнiм письмової та/або усної заяви (вказати прiзвище, iм’я та по батьковi акцiонера та/або його представника та питання, з приводу якого буде виступ). Заяви приймаються до закiнчення доповiдi. Виступ повинен стосуватися виключно обговорюваного питання. Акцiонер (його представник) вправi вiдмовитися вiд виступу в будь-який момент. Виступи можуть здiйснюватися як українською, так i росiйською мовами. 4. Вiдповiдi на письмовi питання. Запитання оформлюються письмово з вказiвкою прiзвища, iм’я та по батьковi акцiонера (його представника). Питання мають бути сформульованi чiтко та коротко i не мiстити оцiнки доповiдi та/або доповiдача. Вiдповiдi на питання можуть надаватися не тiльки одразу пiсля розгляду питання, але i пiзнiше – до закриття Загальних зборiв. Ставити питання тим, хто виступає в дебатах, забороняється. Анонiмнi питання не розглядаються. На кожну вiдповiдь надається вiд 1 до 3 хвилин. Виступи можуть здiйснюватися як українською, так i росiйською мовами. Жоден з учасникiв Загальних зборiв не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборiв. Голова Загальних зборiв має право перервати та позбавити слова особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту. З метою оперативного проведення Загальних зборiв ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» та у вiдповiдностi до рiшення Наглядової ради по питаннях порядку денного, а також по регламентно-органiзацiйних питаннях проводити вiдкрите голосування картками, отриманими учасниками Загальних зборiв при реєстрацiї, а при розглядi питань № 7, № 9, № 11 та № 12 порядку денного, а саме: “7. Внесення змiн до Статуту ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» шляхом прийняття Статуту у новiй редакцiї та проведення державної реєстрацiї змiн в органах державної влади”, “9. Обрання членiв Наглядової ради ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»”, “11. Обрання Ревiзора ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»”, “12. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчиненi ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» протягом 2016 року” голосування проводитиметься з використанням бюлетенiв для голосування, згiдно вимог чинного законодавства та Статуту Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал». Одна акцiя надає її власнику один голос (крiм питань №9, №11 про “9. Обрання членiв Наглядової ради ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»”, “11. Обрання Ревiзора ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»”). Кожен акцiонер або його представник отримав при реєстрацiї Бюлетенi (для голосування з питань № 7, № 9, № 11 та № 12 порядку денного) та Карту для голосування, на якiй зазначено дату проведення Загальних зборiв, кiлькiсть належних учаснику Загальних зборiв акцiй i, вiдповiдно, голосiв та iншi реквiзити. При голосуваннi по тому чи iншому питанню, учасник Загальних зборiв, який має таку Картку, пiднiмає її лицевою стороною до Голови Загальних зборiв та Лiчильної комiсiї i утримує доти, доки проходить пiдрахунок голосiв, тобто, до команди члена Лiчильної комiсiї. Голосування з питань №9, №11 про “9. Обрання членiв Наглядової ради ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»”, “11. Обрання Ревiзора ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»” проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування шляхом множення загальної кiлькостi належних акцiонеру акцiй на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. У зв’язку з тим, що п. 1.3 Положення про Ревiзора ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» визначає, що ревiзiйна комiсiя у Товариствi встановлена у виглядi одноособового органу та складається з однiєї особи – Ревiзора, а також враховуючи те, що Загальним зборам був висунутий лише один кандидат на дану посаду, голоси акцiонерiв для голосування по цьому питанню не множаться. Пiсля пiдрахунку голосiв результати голосування Лiчильна комiсiя оформлює протокольно. Кожному питанню порядку денного (окрiм питань, знятих Загальними зборами з порядку денного), вiдповiдає один протокол Лiчильної комiсiї. Протокол Лiчильної комiсiї доводиться до вiдома Загальних зборiв шляхом оголошення такого Протоколу. У разi, якщо акцiонер чи його представник з будь-якої причини залишає Загальнi збори, його голоси рахувати як такi, власник яких «Утримався» вiд голосування. Особи, що залишають Загальнi збори, повиннi передати картки для голосування Лiчильнiй комiсiї. Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час голосування слово нiкому не надається. Пiдсумки голосування пiдбиваються членами Лiчильної комiсiї i оголошуються пiсля їх пiдбиття, але до завершення Загальних зборiв. У разi, якщо наступне рiшення пов’язане з попереднiм, Голова Загальних зборiв може оголосити перерву до оприлюднення результатiв голосування з попереднього питання. Збори планується провести протягом 3-х годин без перерви. Пiсля визначення основних питань щодо органiзацiї та проведення Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» Голова зборiв оголосив порядок денний. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» за 2015 рiк. Доповiдач: Держак Д.Л. 2.Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Голови Правлiння ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Доповiдач: Волченський Є.Л. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» та висновкiв зовнiшнього аудитора за 2015 рiк. Доповiдач: Таран I.Ю. 4.Затвердження рiчної звiтностi ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» за 2015 рiк. Доповiдач: Скуйбiда О.I. 5.Затвердження порядку розподiлу прибутку (збитку) ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» за 2015 рiк та формування фондiв. Доповiдач: Скуйбiда О.I. 6.Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства. Доповiдач: Волченський Є.Л. 7.Внесення змiн до Статуту ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» шляхом прийняття Статуту у новiй редакцiї та проведення державної реєстрацiї змiн в органах державної влади. Доповiдач: Волченський Є.Л. 8.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ». Доповiдач: Волченський Є.Л. 9.Обрання членiв Наглядової ради ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ». Доповiдач: Волченський Є.Л. 10.Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» Доповiдач: Волченський Є.Л. 11.Обрання Ревiзора ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ». Доповiдач: Волченський Є.Л. 12.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчиненi ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» протягом 2016 року. Доповiдач: Волченський Є.Л. Таким чином Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» перейшли до розгляду органiзацiйно-регламентних питань. ОРГАНIЗАЦIЙНО-РЕГЛАМЕНТНI ПИТАННЯ Питання 1. Затвердження складу Лiчильної комiсiї та Секретаря Загальних зборiв Слухали: Волченського Є.Л. – Голову Загальних зборiв, який вiдповiдно до п. 21 ч. 2 ст. 33, ст. 44 Закону України «Про акцiонернi товариства», а також п. 32.1 ст. 32 Статуту Товариства запропонував Загальним зборам акцiонерiв ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» затвердити склад Лiчильної комiсiї та Секретаря Загальних зборiв, рекомендованих Наглядовою Радою Товариства. На голосування винесено наступний проект рiшення: Затвердити Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» у складi 2 (двох) осiб: 1. Скуйбiда Олександр Iванович – Голова Лiчильної комiсiї; 2. Орєхов Михайло Сергiйович – Член Лiчильної комiсiї. Затвердити Секретарем Загальних зборiв – Шишко Сергiя Дмитровича. Питань, зауважень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Пiдсумки голосування: Результати голосування вiдповiдно до Протоколу Лiчильної комiсiї № 1 вiд 18 квiтня 2016 року оголосив Голова Лiчильної комiсiї – Скуйбiда О.I. Зареєстровано для участi у Загальних зборах – 12 594 голосiв, що становить 78,7125 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Голосування проводилося вiдкрито. За 12 594 голосiв (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Проти 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Утримався 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Не приймали участь у голосуваннi або бюлетенi визнанi недiйсними 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Рiшення прийнято. Питання 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» Слухали: Волченського Є.Л. – Голову Загальних зборiв, який за дорученням Наглядової Ради доповiв акцiонерам ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» та їх представникам, що до Загальних зборiв надiйшла пропозицiя затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал». На голосування винесено наступний проект рiшення: Затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал». Питань, зауважень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Пiдсумки голосування: Результати голосування вiдповiдно до Протоколу Лiчильної комiсiї № 2 вiд 18 квiтня 2016 року оголосив Голова Лiчильної комiсiї – Скуйбiда О.I. Зареєстровано для участi у Загальних зборах – 12 594 голосiв, що становить 78,7125 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Голосування проводилося вiдкрито. За 12 594 голосiв (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Проти 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Утримався 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Не приймали участь у голосуваннi або бюлетенi визнанi недiйсними 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Рiшення прийнято. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПИТАННЯ 1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» за 2015 рiк Слухали: Держака Д.Л. – голову Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал», який виступив зi звiтом про дiяльнiсть Наглядової Ради протягом 2015 року вiдповiдно до п. 24 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Так, Держак Д.Л. зазначив, що у 2015 роцi Наглядова рада дiяла у складi 3 (трьох) осiб: Голова Наглядової Ради: 1.Держак Дмитро Леонiдович; Члени Наглядової Ради: 2.Романов Олександр Анатолiйович; 3.Кленовий Сергiй Володимирович. В своїй дiяльностi Наглядова рада керувалася Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал», Положенням про Наглядову раду Товариства та iншими законами та нормативно-правовими актами України. Крiм того, за звiтний перiод Наглядова Рада Товариства приймала участь у вирiшеннi проблем та завдань, якi виникали в результатi дiяльностi ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ». З цiєю метою було органiзовано та проведено 5 засiдань, про що були складенi вiдповiднi протоколи. Також Наглядова Рада проводила постiйний контроль за робою Правлiння Товариства з метою додержання останнiм дiючого законодавства України та захисту iнтересiв акцiонерiв ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ». Будь-яких порушень iнтересiв акцiонерiв Товариства Наглядовою радою не виявлено. Бiльш детальна iнформацiя викладена у Звiтi Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» за 2015 рiк. На голосування по першому питанню прядку денного винесено наступний проект рiшення: Затвердити Звiт Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» за 2015 рiк та визнати роботу Наглядової Ради Товариства задовiльною. Питань, зауважень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного: Результати голосування вiдповiдно до Протоколу Лiчильної комiсiї № 3 вiд 18 квiтня 2016 року оголосив Голова Лiчильної комiсiї – Скуйбiда О.I. Зареєстровано для участi у Загальних зборах – 12 594 голосiв, що становить 78,7125 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Голосування проводилося вiдкрито. За 12 594 голосiв (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Проти 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Утримався 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Не приймали участь у голосуваннi або бюлетенi визнанi недiйсними 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Рiшення прийнято. ПИТАННЯ 2. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Голови Правлiння ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк Слухали: Волченського Є.Л. – Голову Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал», який виступив зi Звiтом про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Так, у своїй доповiдi Волченський Є.Л. зазначив, що у 2015 роцi ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» дотримувалась вимог Закону України «Про страхування» щодо забезпечення платоспроможностi Товариства. Формування, облiк та розмiщення страхових резервiв за видами страхування здiйснювалося вiдповiдно до умов, нормативiв та правил, встановлених нормативно-правовими актами України та внутрiшнiми документами Товариства. На кiнець 2015 року були виконанi всi страховi зобов’язання. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до вимог чинного законодавства пiдтверджена звiтом незалежного сертифiкованого аудитора та буде оприлюднена в офiцiйних друкованих виданнях i на сайтi Товариства. Порушень у веденнi бухгалтерського облiку при складаннi форм звiтностi не виявлено. Бiльш детальна iнформацiя викладена в Звiтi Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» за 2015 рiк. На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рiшення: Затвердити Звiт Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та визнати роботу Голови Правлiння Товариства задовiльною. Питань, зауважень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Пiдсумки голосування по другому питанню порядку денного: Результати голосування вiдповiдно до Протоколу Лiчильної комiсiї № 4 вiд 18 квiтня 2016 року оголосив Голова Лiчильної комiсiї – Скуйбiда О.I. Зареєстровано для участi у Загальних зборах – 12 594 голосiв, що становить 78,7125 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Голосування проводилося вiдкрито. За 12 594 голосiв (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Проти 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Утримався 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Не приймали участь у голосуваннi або бюлетенi визнанi недiйсними 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Рiшення прийнято. ПИТАННЯ 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» та висновкiв зовнiшнього аудитора за 2015рiк Слухали: Тарана I.Ю. – Ревiзора Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал», який у своєму виступi зазначив, що ним було проведено перевiрку дiяльностi Товариства за 2015 рiк та перевiрку даних, зазначених в рiчнiй звiтностi та балансi. На пiдставi цiєї перевiрки Ревiзор ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» доповiв, що данi, наведенi в рiчнiй звiтностi Товариства, ним пiдтвердженi та вiдповiдають дiйсностi. У 2015 роцi Товариство дотримувалось вимог Закону України «Про страхування» щодо забезпечення платоспроможностi. Формування, облiк та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, здiйснювалося згiдно з вiдповiдними умовами, нормативами i правилами. Бiльш детальна iнформацiя викладена в Звiтi Ревiзора Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал». У зв’язку з вищевикладеним, на пiдставi п. п. 20, 24 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», вiдповiдно до яких до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв належить затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора), Доповiдач попросив Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» та висновкiв зовнiшнього аудитора за 2015 рiк. На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рiшення: Затвердити Звiт Ревiзора Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» та висновкiв зовнiшнього аудитора за 2015 рiк. Питань, зауважень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Пiдсумки голосування по третьому питанню порядку денного: Результати голосування вiдповiдно до Протоколу Лiчильної комiсiї № 5 вiд 18 квiтня 2016 року оголосив Голова Лiчильної комiсiї – Скуйбiда О.I. Зареєстровано для участi у Загальних зборах – 12 594 голосiв, що становить 78,7125 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Голосування проводилося вiдкрито. За 12 594 голосiв (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Проти 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Утримався 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Не приймали участь у голосуваннi або бюлетенi визнанi недiйсними 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Рiшення прийнято. ПИТАННЯ 4. Затвердження рiчної звiтностi ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» за 2015 рiк Слухали: Скуйбiду О. I. – Головного бухгалтера Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал», який виступив з доповiддю про рiчнi показники фiнансової дiяльностi Товариства за 2015 рiк та пропозицiєю затвердити рiчну звiтнiсть ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» за 2015 рiк вiдповiдно до п. 11 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п. 21.2.10 ст. 21 Статуту ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ», якi вiдносять до виключної компетенцiї загальних зборiв затвердження рiчного звiту Товариства. Доповiдачем також було зазначено, що фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» за минулий 2015 рiк формувалася вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та iнших нормативно-правових актiв України. Бiльш детальна iнформацiя викладена в Звiтi Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» за 2015 рiк. На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рiшення: Затвердити рiчну звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» за 2015 рiк. Питань, зауважень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Пiдсумки голосування по четвертому питанню порядку денного: Результати голосування вiдповiдно до Протоколу Лiчильної комiсiї № 6 вiд 18 квiтня 2016 року оголосив Голова Лiчильної комiсiї – Скуйбiда О.I. Зареєстровано для участi у Загальних зборах – 12 594 голосiв, що становить 78,7125 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Голосування проводилося вiдкрито. За 12 594 голосiв (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Проти 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Утримався 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Не приймали участь у голосуваннi або бюлетенi визнанi недiйсними 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Рiшення прийнято. ПИТАННЯ 5. Затвердження порядку розподiлу прибутку (збитку) ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» за 2015 рiк та формування фондiв Слухали: Скуйбiду О. I. – Головного бухгалтера Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал», який поiнформував учасникiв Загальних Зборiв акцiонерiв про те, що за результатами роботи Товариства у 2015 роцi отримано збиток у сумi 1 642 360,80 грн. При цьому, вiдповiдно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про акцiонернi товариства» та п. 12.1 ст. 12 Статуту ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» Товариство має право формувати резервний капiтал у розмiрi не менше нiж 15 % статутного капiталу. Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення встановленого розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 % суми чистого прибутку Товариства за рiк. У зв’язку з тим, що за результатами роботи Товариства у 2015 роцi отримано збиток, доповiдач запропонував не здiйснювати вiдрахування до резервного капiталу ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ», а також зазначив, що отриманi в 2015 роцi збитки в сумi 1 642 360,80 грн. зменшують суму нерозподiленого прибутку минулих рокiв до 4 209 483,16 грн. Доповiдач зазначив що за пiдсумками роботи Товариства за звiтний рiк нарахування дивiдендiв недоцiльне i запропонував нерозподiлений прибуток минулих рокiв в сумi 4 209 483,16 грн. залишити нерозподiленим. На голосування по п’ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рiшення: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку (збитку) ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» за 2015 рiк та формування фондiв: - покриття отриманих в 2015 роцi збиткiв в сумi 1 642 360,80 грн. здiйснити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв; - залишок нерозподiленого прибутку минулих рокiв в сумi 4 209 483,16 грн. залишити нерозподiленим. Питань, зауважень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Пiдсумки голосування по п’ятому питанню порядку денного: Результати голосування вiдповiдно до Протоколу Лiчильної комiсiї № 7 вiд 18 квiтня 2016 року оголосив Голова Лiчильної комiсiї – Скуйбiда О.I. Зареєстровано для участi у Загальних зборах – 12 594 голосiв, що становить 78,7125 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Голосування проводилося вiдкрито. За 12 594 голосiв (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Проти 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Утримався 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Не приймали участь у голосуваннi або бюлетенi визнанi недiйсними 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Рiшення прийнято. ПИТАННЯ 6. Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства Слухали: Волченського Є.Л. – Голову Загальних зборiв акцiонерiв, який доповiв що у зв’язку iз запровадженням тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «УКРIНБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкiна, 10 А, виникла необхiднiсть у змiнi мiсцезнаходження Товариства та виступив з пропозицiєю визначити нове мiсцезнаходження юридичної особи: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 35. На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рiшення: Змiнити мiсцезнаходження Товариства з адреси: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкiна, 10 А на адресу: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 35. Питань, зауважень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Пiдсумки голосування по сьомому питанню порядку денного: Результати голосування: Результати голосування вiдповiдно до Протоколу Лiчильної комiсiї № 8 вiд 18 квiтня 2016 року оголосив Голова Лiчильної комiсiї – Скуйбiда О.I. Зареєстровано для участi у Загальних зборах – 12 594 голосiв, що становить 78,7125 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Голосування проводилося вiдкрито. За 12 594 голосiв (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Проти 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Утримався 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Не приймали участь у голосуваннi або бюлетенi визнанi недiйсними 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Рiшення прийнято. ПИТАННЯ 7. Внесення змiн до Статуту ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» шляхом прийняття Статуту у новiй редакцiї та проведення державної реєстрацiї змiн в органах державної влади Слухали: Волченського Є.Л. – Голову Загальних зборiв акцiонерiв, який надав Учасникам на ознайомлення проект Статуту Товариства у новiй редакцiї i запропонував затвердити Статут ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» у новiй редакцiї. Доручити Головi Правлiння Товариства провести державну реєстрацiю Статуту ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» у новiй редакцiї в органах державної влади в тому числi шляхом видання вiдповiдних довiреностей на iм’я третiх осiб. Уповноважити Голову Правлiння Товариства на пiдписання Статуту ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» у новiй редакцiї. Голосування провести з використанням бюлетенiв для голосування. На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рiшення: Затвердити Статут ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» у новiй редакцiї. Доручити Головi Правлiння Товариства провести державну реєстрацiю Статуту ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» у новiй редакцiї в органах державної влади в тому числi шляхом видання вiдповiдних довiреностей на iм’я третiх осiб. Уповноважити Голову Правлiння Товариства на пiдписання Статуту ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» у новiй редакцiї. Питань, зауважень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Пiдсумки голосування по сьомому питанню порядку денного: Результати голосування: Результати голосування вiдповiдно до Протоколу Лiчильної комiсiї № 9 вiд 18 квiтня 2016 року оголосив Голова Лiчильної комiсiї – Скуйбiда О.I. Зареєстровано для участi у Загальних зборах – 12 594 голосiв, що становить 78,7125 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 1. За 12 594 голосiв (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Проти 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Утримався 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Не приймали участь у голосуваннi або бюлетенi визнанi недiйсними 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Рiшення прийнято. ПИТАННЯ 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» Слухали: Волченського Є.Л. – Голову Загальних зборiв, який доповiв що вiд акцiонерiв Товариства не надходило пропозицiй щодо нових кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства, а вiд членiв Наглядової ради не надходило заяв про припинення повноважень. На пiдставi вищенаведеного Голова Загальних зборiв акцiонерiв Товариства зняв питання про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» з розгляду. Питань, зауважень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. ПИТАННЯ 9. Обрання членiв Наглядової ради ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» Слухали: Волченського Є.Л. – Голову Загальних зборiв, який доповiв що вiд акцiонерiв Товариства не надходило пропозицiй або заяв щодо нових кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства. На пiдставi вищенаведеного Голова Загальних зборiв акцiонерiв Товариства зняв питання про обрання членiв Наглядової ради ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» з розгляду. Питань, зауважень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. ПИТАННЯ 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» Слухали: Волченського Є.Л. – Голову Загальних зборiв, який доповiв що вiд акцiонерiв Товариства не надходило пропозицiй щодо нових кандидатiв на посаду Ревiзора Товариства, а вiд Ревiзора не надходило заяви про припинення повноважень. На пiдставi вищенаведеного Голова Загальних зборiв акцiонерiв Товариства зняв питання про припинення повноважень Ревiзора ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» з розгляду. Питань, зауважень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. ПИТАННЯ 11. Прийняття рiшення про обрання Ревiзора ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» Слухали: Волченського Є.Л. – Голову Загальних зборiв, який доповiв що вiд акцiонерiв Товариства не надходило пропозицiй або заяв щодо нових кандидатiв на посаду Ревiзора. На пiдставi вищенаведеного Голова Загальних зборiв акцiонерiв Товариства зняв питання про обрання Ревiзора ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» з розгляду. Питань, зауважень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. ПИТАННЯ 12. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчиненi ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» протягом 2016 року Слухали: Волченського Є.Л. – Голову Загальних зборiв акцiонерiв, який виступив з доповiддю та пропозицiєю про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» протягом 2016 року, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить 25 i бiльше вiдсоткiв вiд вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства. Так, вiдповiдно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. У зв’язку з цим, Голова Загальних зборiв акцiонерiв запропонував Загальним зборам акцiонерiв ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятись Товариством протягом 2016 року, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить 25 i бiльше вiдсоткiв вiд вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства, а саме: - укладання Товариством правочинiв iз страхування з юридичними особами, граничною сукупною вартiстю 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.); - укладання Товариством правочинiв iз перестрахування з юридичними особами, граничною сукупною вартiстю 45 000 000,00 грн. (сорок п’ять мiльйонiв грн. 00 коп.); - укладання Товариством правочинiв з контрагентами щодо купiвлi-продажу цiнних паперiв, граничною сукупною вартiстю 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.). Також, Доповiдач запропонував уповноважити Голову Правлiння ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (або особу, яка виконує її обов’язки у разi її тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою Радою Товариства) на пiдписання вiд iменi ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» правочинiв в рамках встановленої граничної вартостi. На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рiшення: Схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» протягом 2016 року, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить 25 i бiльше вiдсоткiв вiд вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства, а саме: - укладання Товариством правочинiв iз страхування з юридичними особами, граничною сукупною вартiстю 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.); - укладання Товариством правочинiв iз перестрахування з юридичними особами, граничною сукупною вартiстю 45 000 000,00 грн. (сорок п’ять мiльйонiв грн. 00 коп.); - укладання Товариством правочинiв з контрагентами щодо купiвлi-продажу цiнних паперiв, граничною сукупною вартiстю 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.). Уповноважити Голову Правлiння ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (або особу, яка виконує його обов’язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою Радою Товариства) на пiдписання вiд iменi ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» правочинiв в рамках встановленою граничної вартостi. Питань, зауважень та iнших пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Пiдсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного: Результати голосування вiдповiдно до Протоколу Лiчильної комiсiї № 10 вiд 18 квiтня 2016 року оголосив Голова Лiчильної комiсiї – Скуйбiда О.I. Зареєстровано для участi у Загальних зборах – 12 594 голосiв, що становить 78,7125 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 2. За 12 594 голосiв (100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Проти 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Утримався 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Не приймали участь у голосуваннi або бюлетенi визнанi недiйсними 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в Загальних зборах) Слухали: Волченського Є.Л. – Голову Загальних зборiв акцiонерiв з iнформацiєю, що з усiх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборiв акцiонерiв рiшення прийнятi, порядок денний цим вичерпаний, у зв’язку з чим Загальнi збори акцiонерiв оголошенi закритими. Цей протокол № УК-1/16 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» пiдписали 18 квiтня 2016 року. Голова Загальних зборiв __________________ Волченський Є.Л. Секретар Загальних зборiв __________________ Шишко С.Д.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.