Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Голова Правлiння Волченський Євген Леонiдович ВВ 668260 15.01.1999 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 0 0 0 0 0 0
Голова Правлiння Гуляк Свiтлана Анатолiївна СН 180443 25.06.1996 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м.Києвi 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Скуйбiда Олександр Iванович СН 140890 23.04.1996 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 1281 8.00625 1281 0 0 0
Ревiзор Товариства Таран Iгор Юрiйович ТТ 318661 28.11.2015 Голосiївським РВ ГУДМС України в м. Києвi 1136 7.1 1136 0 0 0
Член Наглядової ради Кленовий Сергiй Володимирович ВА 597686 14.02.1997 Калiнiнським РВДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 1 0.00625 1 0 0 0
Голова Наглядової ради Держак Дмитро Леонiдович ЕК 717244 25.12.1997 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл. 1280 8 1280 0 0 0
Член Наглядової ради Романов Олександр Анатолiйович СА 142192 14.03.1996 виданий Комунарським РВЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл. 1280 8 1280 0 0 0
Усього 4978 31.1125 4978 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.