Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романов Олександр Анатолiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА142192 14.03.1996 виданий Комунарським РВЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4)Рік народження** 1970
5)Освіта** вища, Запорiзький машино-будiвельний iнститут iм. В.Я.Чубаря
6)Стаж роботи (років)** 22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний Директор ТОВ «Кронос – логiстiкс».
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.03.2014, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена Наглядової Ради не визначенi. Кожний член Наглядової ради дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Статутом Товариства, "Положенням про Наглядову Раду Товариства". До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, окрiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, окрiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння; - затвердження умов контрактiв, якi укладаються з Головою та членами Правлiння; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, дiї або бездiяльнiсть яких порушують права акцiонерiв чи самого Товариства, та обрання осiб, якi тимчасово здiйснюватимуть їх повноваження, а також прийняття рiшення про повернення до виконання своїх обов’язкiв Голови та членiв Правлiння; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, у тому числi прийняття рiшення за пропозицiєю Правлiння про вступ Товариства у господарськi товариства, добровiльнi та обов’язковi асоцiацiї страховикiв та iншi товариства, органiзацiйно-господарськi об’єднання та асоцiацiї; - вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить вiд десяти до двадцяти п’яти вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства»; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством або цим Статутом. Iншi повноваження Наглядової ради: - затвердження стратегiї та основних напрямiв дiяльностi Товариства затвердження багаторiчного плану розвитку та роботи Товариства; - затвердження рiчного фiнансового плану товариства; - оцiнка пропозицiї Правлiння щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; - оцiнка пропозицiї Правлiння щодо строкiв, розмiрiв та способу виплати дивiдендiв; - аналiз звiтiв Правлiння про його дiяльнiсть. Правлiння звiтується перед Наглядовою радою на її вимогу (термiн пiдготовки звiту не може бути коротший, нiж один мiсяць вiд дати вимоги Наглядової ради); - затвердження умов оплати працi (у тому числi премiювання та нагородження) Голови Правлiння та Членiв Правлiння; - затвердження розподiлу обов'язкiв мiж Членами Правлiння за поданням Правлiння; - надання Правлiнню згоди на укладення будь - яких договорiв на суму, що перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (один мiльйон) Євро брутто (iз врахуванням всiх обов’язкових оплат та податкiв) за одним договором та/або декiлькома договорами з одним i тим же суб'єктом договору, загальна вартiсть яких протягом 1 (одного) року досягне еквiваленту 1 000 000,00 (один мiльйон) Євро брутто (iз врахуванням всiх обов’язкових оплат та податкiв), iз застереженням, що для укладення договорiв страхування (перестрахування), договорiв, пов’язаних iз здiйсненням фiнансових iнвестицiй (депозитнi договори, договори купiвлi - продажу акцiй та облiгацiй), не вимагається згода Наглядової ради; - прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; - надання згоди щодо продажу часток (паїв) / акцiй залежних товариств, надання оцiнки щодо змiн до Статуту залежних товариств та змiн у статутному (складеному) капiталi залежних товариств пiсля їх затвердження Правлiнням; - затвердження принципiв полiтики капiталовкладення Товариства; - надання Правлiнню згоди у справi перенесення Товариством цiлого або частини страхового портфелю; - прийняття рiшень з iнших питань, винесених на розгляд Правлiнням. Член Наглядової ради Романов Олександр Анатолiйович за 2016 рiк дохiд вiд ПрАТ "СК "Український капiтал" не отримував. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 14.03.2014р. рiчними (черговими) Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/14 вiд 14.03.2014р.) прийняте рiшення про обрання члена Наглядової Ради Романова Олександра Анатолiйовича. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 8,0% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – Директор ТОВ «Акцiя», Генеральний Директор ТОВ «Кронос – Логiстiкс». Протоколом Наглядової Ради ПрАТ «СК УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» №4/16 вiд 16.05.2016р. затверджено рiшення про звiльнення (припинення повноважень) члена Наглядової ради Романова Олександра Анатолiйовича за власним бажанням з 17.05.2016 року. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 8,0% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi – з 14.03.2014р. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.

1)Посада Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Держак Дмитро Леонiдович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК717244 25.12.1997 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл.
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** Вища: Схiдноукраїнський державний унiверситет, квалiфiкацiя: 1) економiст iз знанням iноземної мови; 2) економiст за спецiальнiстю фiнанси.
6)Стаж роботи (років)** 13
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ «АВТОКРАЗБАНК», Начальник iнвестицiйного управлiння .
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.03.2014, 3 роки
9)Опис Голова Наглядової Ради дiє в межах компитенцiї згiдно дiючого законодавства, Статуту та "Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Український капiтал". До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, окрiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, окрiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння; - затвердження умов контрактiв, якi укладаються з Головою та членами Правлiння; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, дiї або бездiяльнiсть яких порушують права акцiонерiв чи самого Товариства, та обрання осiб, якi тимчасово здiйснюватимуть їх повноваження, а також прийняття рiшення про повернення до виконання своїх обов’язкiв Голови та членiв Правлiння; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, у тому числi прийняття рiшення за пропозицiєю Правлiння про вступ Товариства у господарськi товариства, добровiльнi та обов’язковi асоцiацiї страховикiв та iншi товариства, органiзацiйно-господарськi об’єднання та асоцiацiї; - вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить вiд десяти до двадцяти п’яти вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства»; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством або цим Статутом. Iншi повноваження Наглядової ради: - затвердження стратегiї та основних напрямiв дiяльностi Товариства затвердження багаторiчного плану розвитку та роботи Товариства; - затвердження рiчного фiнансового плану товариства; - оцiнка пропозицiї Правлiння щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; - оцiнка пропозицiї Правлiння щодо строкiв, розмiрiв та способу виплати дивiдендiв; - аналiз звiтiв Правлiння про його дiяльнiсть. Правлiння звiтується перед Наглядовою радою на її вимогу (термiн пiдготовки звiту не може бути коротший, нiж один мiсяць вiд дати вимоги Наглядової ради); - затвердження умов оплати працi (у тому числi премiювання та нагородження) Голови Правлiння та Членiв Правлiння; - затвердження розподiлу обов'язкiв мiж Членами Правлiння за поданням Правлiння; - надання Правлiнню згоди на укладення будь - яких договорiв на суму, що перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (один мiльйон) Євро брутто (iз врахуванням всiх обов’язкових оплат та податкiв) за одним договором та/або декiлькома договорами з одним i тим же суб'єктом договору, загальна вартiсть яких протягом 1 (одного) року досягне еквiваленту 1 000 000,00 (один мiльйон) Євро брутто (iз врахуванням всiх обов’язкових оплат та податкiв), iз застереженням, що для укладення договорiв страхування (перестрахування), договорiв, пов’язаних iз здiйсненням фiнансових iнвестицiй (депозитнi договори, договори купiвлi - продажу акцiй та облiгацiй), не вимагається згода Наглядової ради; - прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; - надання згоди щодо продажу часток (паїв) / акцiй залежних товариств, надання оцiнки щодо змiн до Статуту залежних товариств та змiн у статутному (складеному) капiталi залежних товариств пiсля їх затвердження Правлiнням; - затвердження принципiв полiтики капiталовкладення Товариства; - надання Правлiнню згоди у справi перенесення Товариством цiлого або частини страхового портфелю; - прийняття рiшень з iнших питань, винесених на розгляд Правлiнням. Голова Наглядової (Спостережної) Ради Держак Дмитро Леонiдович має загальний стаж роботи 19 рокiв та стаж керiвної роботи 13 рокiв. За 2016 рiк дохiд вiд ПрАТ "СК "Український капiтал" не отримував. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 14.03.2014р. рiчними (черговими) Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/14 вiд 14.03.2014р.) прийняте рiшення про обрання Голови Наглядової Ради Держака Дмитра Леонiдовича. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 8,0% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – Заступник Начальника управлiння обслуговування корпоративних клiєнтiв Департаменту обслуговування клiєнтiв ПАТ «УКРIНБАНК».

1)Посада Голова Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волченський Євген Леонiдович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ668260 15.01.1999 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 15.01.1999р.
4)Рік народження** 1982
5)Освіта** вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, квалiфiкацiя: економiст
6)Стаж роботи (років)** 9
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Мiжнародна академiя бiржової торгiвлi», директор фiлiалу.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.01.2016, 5 рокiв
9)Опис Голова Правлiння в межах компетенцiї згiдно дiючого законодавства, Статуту та "Положення про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Український капiтал" має наступнi функцiї: - здiйснює поточне оперативне управлiння справами Товариства, згiдно з Статутом, внутрiшнiми документами, рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння; - розподiляє обов’язки мiж членами Правлiння i подає на затвердження Наглядовiй радi; - розробляє Положення (Регламент) про Правлiння; - органiзовує виконання рiшень Правлiння; - органiзовує пiдготовку, скликання та проведення засiдань Правлiння, попереднє формування та затвердження порядку денного засiдань Правлiння; - приймає рiшення про участь у засiданнях Правлiння третiх осiб; - органiзовує документообiг у Товариствi, у тому числi тих, що стосуються вiдносин Товариства з Акцiонерами, iншими суб’єктами та установами; - затверджує посадової iнструкцiї працiвникiв Товариства; - органiзовує дiловодство, ведення бухгалтерського облiку та звiтностi у Товариствi; - розробляє та затверджує принципи визначення iнформацiї, яка є конфiденцiйною або становить комерцiйну таємницю, її специфiкацiю, порядок доступу та захисту; - представляє Товариство в його вiдносинах з iншими фiзичними та юридичними особами, незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, як в Українi, так i за кордоном, вiдповiдно до Статуту Товариства; - без довiреностi дiє вiд iменi Товариства; - вчиняє рiзного роду правочини, укладає угоди та пiдписує договори, в тому числi i пов’язанi з розпорядженням грошовими коштами Товариства, на суму, що не потребує попередньої згоди Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради, а також здiйснює операцiї, що потребують попередньої згоди, пiсля її отримання; - вiдкриває рахунки в банкiвських установах; - пiдписує рiчний звiт Товариства; - укладає договори страхування та перестрахування та договори з цiнними паперами; - пiдписує вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; - видає довiреностi вiд iменi Товариства на вчинення дiй вiд його iменi; - вирiшує iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї цим Статутом та чинним законодавством. Голова Правлiння, в межах своєї компетенцiї, видає уснi та письмовi накази, розпорядження, дає вказiвки, якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства. Голова Правлiння несе вiдповiдальнiсть за ефективну дiяльнiсть Товариства. Виконує iншi функцiї, покладенi на нього чинним законодавством України та рiшеннями органiв управлiння Товариства. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр отриманої Головою Правлiння винагороди, у виглядi заробiтної плати протягом 2016 року - становить 64,1 тис. грн. В натуральнiй формi винагорода Головi Правлiння не сплачувалась. Загальний стаж роботи 12 р. та стаж керiвної роботи 9 р. Протоколом Наглядової Ради ПрАТ «СК УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» №1/16 вiд 25.01.2016р. затверджено рiшення про обрання з 27.01.2016р. Головою Правлiння Товариства (за сумiсництвом) Волченського Євгена Леонiдовича строком на 5 рокiв. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: ПрАТ «НПIК» - Заступник Голови Правлiння, переведений на посаду члена Наглядової ради; ТОВ «Мiжнародна академiя бiржової торгiвлi» – заступник директора фiлiалу, переведений на посаду директор фiлiалу.

1)Посада Голова Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гуляк Свiтлана Анатолiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН180443 25.06.1996 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4)Рік народження** 1953
5)Освіта** Вища: 1.Одеський полiтехнiчний iн-т, квалiфiкацiя: iнженер механiк. 2.Київський нацiональний економiчний унiверситет, квалiфiкацiя: магiстр з страхового менеджменту.
6)Стаж роботи (років)** 23
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Магiстральполiс", Голова Правлiння.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.03.2015, 5 рокiв
9)Опис Голова Правлiння в межах компетенцiї згiдно дiючого законодавства, Статуту та "Положення про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Український капiтал" має наступнi функцiї: - органiзовує роботу Правлiння i несе вiдповiдальнiсть за її результати; - скликає засiдання та забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння; - без довiреностi дiє вiд iменi Товариства; - представляє Товариство в його вiдносинах з iншими фiзичними та юридичними особами, незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, як в Українi, так i за кордоном, вiдповiдно до Статуту Товариства; - видає довiреностi на представлення iнтересiв Товариства i вчинення дiй вiд його iменi; - вчиняє рiзного роду правочини, укладає угоди та пiдписує договори, в тому числi i пов'язанi з розпорядженням грошовими коштами Товариства, на суму, що не потребує попередньої згоди Загальних Зборiв акцiонерiв або Наглядової ради, а також здiйснює операцiї, що потребують попередньої згоди, пiсля її отримання; - приймає i звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, крiм тих, прийняття i звiльнення яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв управлiння, приймає рiшення щодо їх заохочення та вжиття заходiв дисциплiнарного впливу; - вiдкриває рахунки в банкiвських установах; - пiдписує рiчний звiт Товариства; - розподiляє функцiональнi обов'язки мiж членами Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради; - органiзовує розробку зведених поточних та перспективних планiв (програм) та пiдготовку звiтiв про дiяльнiсть Товариства; - залучає, при потребi, до спiвробiтництва українських та iноземних фахiвцiв, на засадах угоди, визначає умови такого спiвробiтництва в порядку, встановленому чинним законодавством України; - видає накази, розпорядження, дає вказiвки, затверджує посадовi iнструкцiї, приймає рiшення щодо вiдряджень працiвникiв Товариства, в тому числi закордонних; - укладає договори страхування та перестрахування та договори з цiнними паперами; - пiдписує вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; - виконує iншi функцiї, покладенi на нього чинним законодавством України та рiшеннями органiв управлiння Товариства. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр отриманої Головою Правлiння винагороди, у виглядi заробiтної плати протягом 2016 року складає 19,1 тис. гривень. В натуральнiй формi винагорода Головi Правлiння не сплачувалась. Гуляк Свiтлана Анатолiївна має загальний стаж роботи 43 р. та стаж керiвної роботи 23 р. Обрана згiдно рiшення ПРОТОКОЛ № УК-2/10 Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова Компанiя "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" ПРОТОКОЛ № УК-2/10 вiд 18 серпня 2010 року. 18 березня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (Протокол № УК-1/15 вiд 18.03.2015 р.) прийняте рiшення про обрання (подовження) Голови Правлiння Гуляк Свiтлани Анатолiївни. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу – 5 рокiв. Протоколом Наглядової Ради ПрАТ «СК УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» №1/16 вiд 25.01.2016р. затверджено рiшення про звiльнення (припинення повноважень) Голови Правлiння Гуляк Свiтлани Анатолiївни.

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скуйбiда Олександр Iванович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН140890 23.04.1996 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4)Рік народження** 1966
5)Освіта** Вища: Київський торговельно-економiчний iнститут, квалiфiкацiя економiст-органiзатор.
6)Стаж роботи (років)** 17
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Вi Єй Бi", головний бухгалтер; Заступника головного бухгалтера ПрАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.08.2010, на необмежений термiн
9)Опис Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю бухгалтерського облiку в Товариствi керуючись Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Згiдно посадової iнструкцiї, затвердженої Головою Правлiння, до функцiональних обов"язкiв головного бухгалтера належить: - здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв i збереженням власностi пiдприємства; - забезпечувати рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi у Товариствi i в його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї i механiзацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю, розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на дотримання державної дисциплiни i змiцнення господарських розрахункiв; - перед здiйсненням кожної фiнансової операцiї або пiсля її здiйснення перевiряти її на наявнiсть встановлених законом ознак, за якими вони пiдлягають фiнансовому монiторингу; - iнформувати працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу у Товариствi при наявностi пiдозр, щодо наявностi операцiй, якi пiдлягають фiнансовому монiторингу; - брати участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i невиробничих затрат; - органiзовувати облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, що надходять, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва и обiгу, виконання кошторисiв вит¬рат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, контроль за законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю їх оформлення, складання економiчно обґрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахунки iз заробiтної плати з працiвниками Товариства, правильне нарахування i перерахування платежу до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення в установленi строки заборгованостi банкам за позиками, вiдрахування коштiв до iнших фондiв i резервiв; - здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов’язань, витрачання фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв, проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах Товариства; - брати участь у роботi з удосконалювання i розширення сфери дiяльностi внутрiшньогосподарського розрахунку, в розробцi рацiональної планової и облiкової документацiї, в органiзацiї впровадження засо6iв механiзацiї облiково-обчислювальних робiт; - вживати заходiв iз попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства; - брати участь в оформленнi матерiалiв за нестачами i розкраданнями грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, контролювати передачу в необхiдних випадках матерiалiв до слiдчих i судових органiв; - вести роботу iз забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв нестач; дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здавання їх у встановленому порядку до архiву; - забезпечувати своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на пiдставi даних первин-них документiв i бухгалтерських записiв, подання їх у встановленому порядку до вiдповiдних органiв; - надавати методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi и економiчного аналiзу; - вiльно володiти комп’ютером та офiсною технiкою; - керувати працiвниками бухгалтерiї Товариства; - виконувати обов’язки касира, оскiльки штатним розписом ПрАТ «СК «Український капiтал» посада касира не передбачена; приймати безпосередню участь у забезпеченнi здiйснення фiнансової операцiї згiдно Закону України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом або фiнансуванню тероризму» та iнших законодавчих та нормативних документiв та проводити: • виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу та якi можуть бути пов'язанi, мати вiдношення або призначатися для фiнансування тероризму; • надання вiдповiдальному працiвнику СК iнформацiї щодо платежiв, якi проходять через рахунки СК в результатi здiйснення фiнансових операцiй, у виглядi копiї банкiвської виписки за проведеними фiнансовими операцiями щоденно, не пiзнiше 12 години ранку наступного дня; • пiдготовку та подання вiдповiдальному працiвнику СК додаткової iнформацiї, необхiдної для прийняття рiшення про її реєстрацiю вiдповiдальним працiвником; • з'ясування сутi та мети фiнансової операцiї, що має ознаки фiнансового монiторингу; • збiр та зберiгання документiв, якi стосуються iдентифiкацiї осiб, що здiйснюють фiнансовi операцiї, та документацiї щодо проведених фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу та можуть бути пов'язанi, мати вiдношення або призначатися для фiнансування тероризму; • забезпечення заходiв щодо запобiгання розголошенню (у тому числi особам, стосовно фiнансових операцiй яких проводиться перевiрка) iнформацiї, яка надається Держфiнмонiторингу, та iншої iнформацiї з питань фiнансового монiторингу (в тому числi про факт подання такої iнформацiї). Аналiз фiнансових операцiй з метою виявлення таких, що вiдповiдно до законодавства у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом, пiдлягають фiнансовому монiторингу, Головним бухгалтером здiйснюється до початку, у процесi, в день виникнення пiдозр, пiсля їх проведення або при спробi їх проведення чи пiсля вiдмови клiєнта вiд їх проведення. Для з'ясування сутi, характеру та мети фiнансових операцiй Головний бухгалтер формує уявлення про дiяльнiсть клiєнта та умови її здiйснення. Головний бухгалтер повинен ознайомитись та дотримуватись Правил та Програми проведення фiнансового монiторингу, Порядку доступу до Правил, Програми та iншої iнформацiї з питань проведення первинного фiнансового монiторингу в ПрАТ «СК «Український капiтал» та надання iнформацiї з питань фiнансового монiторингу суб`єктам державного фiнансового монiторингу та iншим особам, а також брати участь у освiтньо-практичних навчальних заходах вiдповiдно до Програми навчання, а пiсля проходження навчання за Програмою навчання пiсля кожного заняття пiдтвердити це своїм пiдписом у Журналi облiку проходження пiдготовки персоналу за програмою навчання працiвникiв з питань фiнансового монiторингу з зазначенням дати. Ознайомлення з Правилами, Програмою та Порядком доступу до Правил, Програми та iншої iнформацiї з питань проведення первинного фiнансового монiторингу в ПрАТ «СК «Український капiтал» та надання iнформацiї з питань фiнансового монiторингу суб`єктам державного фiнансового монiторингу та iншим особам Головний бухгалтер повинен пiдтвердити своїм пiдписом у Журналi облiку проходження пiдготовки персоналу з питань фiнансового монiторингу з зазначенням дати. Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть та пiдтверджує це своїм пiдписом у Журналi облiку проходження пiдготовки персоналу з питань фiнансового монiторингу з зазначенням дати: - за порушення законодавства щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансування тероризму; - за те, що вся вхiдна кореспонденцiя вiд Держфiнмонiторингу, з метою запобiгання неконтрольованого доступу, негайно передається у день її одержання без догляду та вiдкриття безпосередньо вiд працiвника, який її одержав вiдповiдальному працiвнику. Головний бухгалтер зобов'язаний ознайомитись з перелiком осiб, пов’язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi та змiнами до перелiку осiб, пов’язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi, а також постiйно при отриманнi додаткової iнформацiї про змiни до перелiку осiб, пов’язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi негайно ознайомитись з ними та пiдтвердити це своїм пiдписом у Журналi облiку ознайомлення працiвникiв з перелiком осiб, пов’язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi та змiнами до перелiку осiб, пов’язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi, що затвердженi Наказами Держфiнмонiторингу України, з зазначенням дати. Головний бухгалтер повинен: - забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацiї з питань фiнансового монiторингу i не поширювати її нi в межах СК, нi за її межами, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України. Порядок зберiгання зазначеної iнформацiї визначений у Програмi та Правилах; - бути неупередженим при здiйсненнi фiнансового монiторингу; - повинен дотримуватись принципу конфiденцiйностi iнформацiї щодо фiнансових операцiй, якi пiдлягають фiнансовому монiторингу, та/або можуть бути пов’язанi, стосуються або призначенi для фiнансування тероризму, та запобiгання розголошенню iнформацiї (зокрема особам, стосовно фiнансових операцiй яких проводиться перевiрка), що подається Держфiнмонiторингу, та iншої iнформацiї з питань фiнансового монiторингу (у тому числi про факт подання такої iнформацiї або отримання запиту вiд Держфiнмонiторингу); - повинен запобiгати залученню його до легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр отриманої головним бухгалтером винагороди, у виглядi заробiтної плати протягом 2016 року складає 22,6 тис. гривень. В натуральнiй формi винагорода головному бухгалтеру не сплачувалась. Загальний стаж роботи 27 рокiв та стаж керiвної роботи 17 рокiв. Згiдно Наказу №30 вiд 18.08.2010р. Скуйбiда Олександр Iванович переведено з заступника головного бухгалтера ПрАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" на посаду головного бухгалтера. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 8,0063% акцiй емiтента. Наказом Голови Правлiння ПрАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" №11 вiд 30.06.2016р. звiльненно Головного бухгалтера ПрАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" Скуйбiду Олександра Iвановича з 30.06.2016р. за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 8,00625% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi – з 19.08.2010р. Замiсть звiльненої особи ведення бухгалтерського облiку в ПрАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" здiйснює Канчалаба Ганна Вiталiївна (паспорт: серiя МВ №114743 виданий 25.09.2002р. Ковпакiвським ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй обл.) на договiрних засадах. Працює в ТОВ "АФ "АУДИТ - ЕДВАЙС" на посадi директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1)Посада Ревiзор Товариства
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Таран Iгор Юрiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ318661 28.11.2015 Голосiївським РВ ГУДМС України в м. Києвi
4)Рік народження** 1979
5)Освіта** Вища : Донецький державний унiверситет
6)Стаж роботи (років)** 6
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Вища, Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, квалiфiкацiя: менеджер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.03.2015, не має стажу керiвної роботи
9)Опис Ревiзiйна комiсiя в Товариствi встановлена у виглядi одноособового органу та складається з однiєї особи - Ревiзора. Ревiзор дiє в межах компитенцiї згiдно дiючого законодавства, Статуту та "Положення про Ревiзора Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Український капiтал" та має наступнi функцiї: - перевiрка фiнансової документацiї, яку веде Правлiння Товариства; - перевiрка дотримання Правлiнням при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил встановлених чинним законодавством України, Статутом та iншими внутрiшнiми нормативно-розпорядчими документами Товариства; - перевiрка своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - перевiрка використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - перевiрка дотримання порядку оплати акцiй, передбаченого установчими документами Товариства; - перевiрка фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позикових коштiв; - перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та звiтностi нормативним документам; - перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей. 18 березня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (Протокол № УК-1/15 вiд 18.03.2015 р.) прийняте рiшення про обрання Ревiзором Товариства Тарана Iгоря Юрiйовича. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi – 7,1000 % акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу – 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв – Донецький науково-дослiдний iнститут судових експертиз Мiнiстерства юстицiї України (технiк, до 2010 р.), самозайнята особа (фiзична особа-пiдприємець, з 2013 р.). Ревiзор Товариства Таран Iгор Юрiйович має загальний стаж роботи 15 рокiв. За 2015 рiк дохiд вiд ПрАТ "Страхова компанiя "Український капiтал" не отримував. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя "Український капiтал" Протокол №УК-1/15 вiд 18.03.2015р.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кленовий Сергiй Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА597686 16.02.1997 Калiнiнським РВДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
4)Рік народження** 1980
5)Освіта** Вища : Донецький Нацiональний унiверситет, квалiфiкацiя менеджмент виробничої сфери
6)Стаж роботи (років)** 11
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Правлiння ПрАТ "Народна промислово-iнвестицiйна компанiя"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.03.2014, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена Наглядової Ради не визначенi. Кожний член Наглядової ради дiє в межах повноважень та обов'язкiв, передбачених Статутом Товариства, "Положенням про Наглядову Раду Товариства". До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, окрiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, окрiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння; - затвердження умов контрактiв, якi укладаються з Головою та членами Правлiння; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень, дiї або бездiяльнiсть яких порушують права акцiонерiв чи самого Товариства, та обрання осiб, якi тимчасово здiйснюватимуть їх повноваження, а також прийняття рiшення про повернення до виконання своїх обов’язкiв Голови та членiв Правлiння; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, у тому числi прийняття рiшення за пропозицiєю Правлiння про вступ Товариства у господарськi товариства, добровiльнi та обов’язковi асоцiацiї страховикiв та iншi товариства, органiзацiйно-господарськi об’єднання та асоцiацiї; - вирiшення питань, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить вiд десяти до двадцяти п’яти вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства»; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством або цим Статутом. Iншi повноваження Наглядової ради: - затвердження стратегiї та основних напрямiв дiяльностi Товариства затвердження багаторiчного плану розвитку та роботи Товариства; - затвердження рiчного фiнансового плану товариства; - оцiнка пропозицiї Правлiння щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; - оцiнка пропозицiї Правлiння щодо строкiв, розмiрiв та способу виплати дивiдендiв; - аналiз звiтiв Правлiння про його дiяльнiсть. Правлiння звiтується перед Наглядовою радою на її вимогу (термiн пiдготовки звiту не може бути коротший, нiж один мiсяць вiд дати вимоги Наглядової ради); - затвердження умов оплати працi (у тому числi премiювання та нагородження) Голови Правлiння та Членiв Правлiння; - затвердження розподiлу обов'язкiв мiж Членами Правлiння за поданням Правлiння; - надання Правлiнню згоди на укладення будь - яких договорiв на суму, що перевищує еквiвалент 1 000 000,00 (один мiльйон) Євро брутто (iз врахуванням всiх обов’язкових оплат та податкiв) за одним договором та/або декiлькома договорами з одним i тим же суб'єктом договору, загальна вартiсть яких протягом 1 (одного) року досягне еквiваленту 1 000 000,00 (один мiльйон) Євро брутто (iз врахуванням всiх обов’язкових оплат та податкiв), iз застереженням, що для укладення договорiв страхування (перестрахування), договорiв, пов’язаних iз здiйсненням фiнансових iнвестицiй (депозитнi договори, договори купiвлi - продажу акцiй та облiгацiй), не вимагається згода Наглядової ради; - прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; - надання згоди щодо продажу часток (паїв) / акцiй залежних товариств, надання оцiнки щодо змiн до Статуту залежних товариств та змiн у статутному (складеному) капiталi залежних товариств пiсля їх затвердження Правлiнням; - затвердження принципiв полiтики капiталовкладення Товариства; - надання Правлiнню згоди у справi перенесення Товариством цiлого або частини страхового портфелю; - прийняття рiшень з iнших питань, винесених на розгляд Правлiнням. Протягом 2016 року член Наглядової ради Кленовий Сергiй Володимирович працював (за основним мiсцем роботи) в ПрАТ "Народна промислово-iнвестицiйна компанiя" (ЄДРПОУ 32255515), на посадi Голови Правлiння. Має стаж керiвної роботи 11 рокiв, загальний стаж роботи 16 рокiв. За 2016 рiк дохiд вiд ПрАТ "СК "Український капiтал" не отримував. Посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний згiдно рiшення ПРОТОКОЛ № УК-2/10 Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова Компанiя "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" ПРОТОКОЛ № УК-2/10 вiд 18 серпня 2010 року. 14.03.2014р. рiчними (черговими) Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/14 вiд 14.03.2014р.) прийняте рiшення про переобрання члена Наглядової Ради Кленового Сергiя Володимировича. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 0,00625% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – член Наглядової Ради ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ», Голова Правлiння ПрАТ «НПIК», Заступник Генерального директора ПАТ “Тельманiвський кар’єр”.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.