Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №602057
3. Дата проведення державної реєстрації
19.02.2008
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
16000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12[2010]Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20[2010] перестрахування
10. Органи управління підприємства
Органом управлiння ПрАТ є загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння та ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IДЕЯ БАНК"
2) МФО банку
336310
3) поточний рахунок
26503001012123
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IДЕЯ БАНК"
5) МФО банку
336310
6) поточний рахунок
не має