Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Регулярна інформація (XML)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ «СК «Український капiтал» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р.
1. Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2016 року.
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Страхова Товариство «Український капiтал» станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
– забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiкової полiтики;
– представлення iнформацiї, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує прийнятнiсть, достовiрнiсть, зрозумiлiсть такої iнформацiї;
– розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi є недостатнiм для розумiння користувачами звiтностi того впливу, який тi чи iншi операцiї, а також подiї чи умови здiйснюють на фiнансовий стан та фiнансовi результати дiяльностi;
– створення, впровадження, та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю;
– оцiнку спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому;
– застосування заходiв щодо збереження активiв, та виявлення i запобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень;
– ведення облiку у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв фiнансового облiку та звiтностi та у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити операцiї Товариства, а також надати на будь-яку дату iнформацiю з достатньою точнiстю про фiнансовий стан i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.


Голова Правлiння Є.Л. Волченський


2. Iнформацiя про Товариство.

Повна назва – Приватне акцiонерне товариство «Страхова Товариство «Український капiтал» (надалi –Товариство). Код за ЄДРПОУ – 35760087.
Товариство було створено як вiдкрите акцiонерне товариство «Страхова Товариство «Український капiтал». Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 року iз змiнами i доповненнями вiдбулося перейменування Товариства у Приватне акцiонерне товариство «Страхова Товариство «Український капiтал». Вiдповiднi змiни до Єдиного реєстру пiдприємств та органiзацiй України внесенi 26.08.2010 року.
Юридична адреса i фактичне мiсцезнаходження: у зв’язку iз достроковим розiрванням договору оренди нежитлового примiщення за адресою 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 35. ПрАТ “СК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ” було вимушене прийняти рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства.
З 09.12.2016р. ПрАТ “СК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ” знаходитися за адресою:
01024, м. Київ, вул. Круглоунiверситетська, буд. 2/1 Б.
Товариством розпочато процедуру перереєстрацiї мiсцезнаходження юридичної особи через внесення змiн до установчих документiв, з подальшою державною реєстрацiєю змiн в органах державної влади.
Чисельнiсть працiвникiв Товариства станом на 31.12.2016 року складає 4 особи, у т.ч. 3 штатнi працiвники.
Вiдокремлених пiдроздiлiв Товариство не має.
Товариство зареєстровано Подiльською районною у мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю 19.02.2008 року.
Свiдоцтво А01 № 602057 вiд 19.02.2008 р.
Предметом дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, а також iнша дiяльнiсть у межах, визначених Законом України «Про страхування» та iншими нормативними актами України.
Основнi види дiяльностi за КВЕД:
- 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя;
- 65.20 Перестрахування.

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi 10 лiцензiй - 9 добровiльних видiв страхування i 1 обов'язкового, а саме:

Вид страхування Лiцензiї (номер, дата видачi, термiн дiї)
Добровiльного:
- страхування вiд нещасних випадкiв; Лiцензiя серiя АВ № 546845 вiд 14.09.2010, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг Термiн дiї - безстрокова;
- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); Лiцензiя серiя АВ № 546843 вiд 14.09.2010, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг Термiн дiї - безстрокова;
- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); Лiцензiя серiя АВ № 546848 вiд 14.09.2010, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Термiн дiї - безстрокова;
- страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; Лiцензiя серiя АВ № 546849 вiд 14.09.2010, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг Термiн дiї - безстрокова;
- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); Лiцензiя серiя АВ № 546850 вiд 14.09.2010, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг Термiн дiї - безстрокова;
- страхування вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); Лiцензiя серiя АВ № 546842 вiд 14.09.2010, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг Термiн дiї - безстрокова;
- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); Лiцензiя серiя АВ № 546847 вiд 14.09.2010, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг Термiн дiї - безстрокова;
- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); Лiцензiя серiя АВ № 546844 вiд 14.09.2010, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг Термiн дiї – безстрокова;
- страхування фiнансових ризикiв; Лiцензiя серiя АВ № 546846 вiд 14.09.2010, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Термiн дiї - безстрокова.
Обов`язкового:
- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування; Лiцензiя серiя АВ № 594167 вiд 14.11.2011, видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг Термiн дiї - безстрокова.

Акцiонерами Товариствана на 31.12.2016 р. є резиденти України – 3 (три) юридичних та 10 (десять) фiзичних осiб. Акцiонерами, що володiють часткою у статутному капiталi бiльшою, нiж 10 вiдсоткiв є:
1. Фiзича особа - Хромова Наталiя Володимирiвна - 18,0 %
2. Юридична особа - ПрАТ «Народна промислово-iнвестицiйна Товариство» - 21,2688 %

Органами управлiння i контролю Товариства є:
Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв;
Наглядовий орган - Наглядова рада;
Виконавчий орган - Правлiння;
Контролюючий орган - Ревiзiйна комiсiя (ревiзор).
Голова i члени Наглядової ради, Ревiзор, Голова Правлiння є посадовими особами Товариства.

На дату затвердження звiтностi Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi, пов’язаному як iз свiтовою економiчною кризою, так i економiчною та полiтичною кризою в Українi, що триває протягом останнього часу. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежитиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. Тому неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Товариства, стабiльнiсть i структуру операцiй iз споживачами i постачальниками. В результатi виникає iстотна невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства i здатнiсть Товариства обслуговувати i платити по своїх боргах у мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.

3. Загальна основа формування фiнансової звiтностi

3.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вiдносяться.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком фiнансових iнструментiв доступних для продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.
Товариство застосовує вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливої вартостi.
Основою визначення справедливої вартостi є припущення, що Товариство дiє безперевно i не має нi намiру, нi потреби лiквiдувати, чи суттєво скоротити обсяг своєї дiяльностi, або здiйснювати операцiю за несприятливих умов.
Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства здiйснюється первiсно за її номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому, базуючись на припущеннi того, що дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Товариство вважає, що її номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизується.
Фiнансова звiтнiсть Товариства є окремою фiнансовою звiтнiстю. На фiнансову звiтнiсть ПрАТ «Страхова Товариство «Український капiтал» не поширюються вимоги щодо складання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Допущення i застосованi на їх основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами.
Метою подання даної фiнансової звiтностi є забезпечення споживачiв фiнансової звiтностi iнформацiєю про фiнансовий стан, фiнансовi результати i змiни, щодо фiнансового становища для прийняття економiчних рiшень.

3.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено такi стандарти як МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 15 «Виручка вiд контрактiв з клiєнтами», якi вiдповiдно набувають чинностi 01 сiчня 2018 року.
За рiшенням керiвництва Товариства 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 15 «Виручка вiд контрактiв з клi¬єнтами» до дати набуття чинностi не застосовується.
Для вiдображення фiнансових iнструментiв застосовувався МСБО 39.
Керiвництво розглядає можливостi потенцiйного впливу застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 15 «Виручка вiд контрактiв з клi¬єнтами» на фiнансову звiтнiсть.
13 сiчня 2017 р. Верховна Рада України оприлюднила новий стандарт – МСФЗ16 «Оренда». Новий стандарт буде застосовуватися для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Можливе й бiльш раннє його застосування, але з одночасним використанням МСФЗ 15, який ще не опублiкований.

3.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

3.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є пiдприємством, яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Управлiнський персонал та акцiонери мають намiр i в подальшому продовжувати свою дiяльнiсть. Управлiнський персонал Товариства вважає припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi прийнятним.
3.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску керiвником Товариства 22 лютого 2017 р.
Фiнансова звiтнiсть буде затверджена з метою оприлюднення акцiонерами Товариства у квiтнi 2017 року. Нi акцiонери Товариства, нi iншi особи не будуть мати права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.

3.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2016 року.

3.7. Перелiк форм фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2016 року.
Вiдповiдно до статтi 12.1 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 04.01.2013 року за № 31-08410-06-5/188, пункту 2.4 глави 2, порядку складання звiтних даних страховикiв, затвердженим Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд 03.02.2004 №39, у складi звiтних даних за 2016 рiк Приватне акцiонерне товариство «Страхова Товариство «Український капiтал» подає до Нацкомфiнпослуг Баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р., Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк, Звiт про власний капiтал за 2016 рiк.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, що подається до Нацкомфiнпослуг у вiдповiдностi до Порядку, згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 «Подання фiнансової звiтностi» мiстить вiдповiднi примiтки щодо стислого викладу (розкриття) iнформацiї щодо статтей зазначеної звiтностi i суттєвих (iстотних) облiкових полiтик.

4. Основнi положення облiкової полiтики.

Основнi положення облiкової полiтики Товариства, стосуються статей фiнансової звiтностi наведено нижче:

4.1. Основнi засоби.
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, в яких очiкуваний строк експлуатацiї для використання у наданнi послуг, в адмiнiстративних цiлях бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльша за 10 000 грн., та термiн корисного використання перевищує 1 рiк та є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд.
Основнi засоби облiковуються за моделлю собiвартостi, i вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу Товариство переглядає на кiнець кожного фiнансового року.
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об’єкт основних засобiв.
Витрати на амортизацiю основних засобiв визнаються в звiтi про фiнансовi результати.

4.2. Нематерiальнi активи.
Для визначення нематерiального активу, його iдентифiкують.
Нематерiальний актив є iдентифiкованим, якщо вiн:
– може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд Товариства i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов’язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов’язанням, незалежно вiд того, чи має Товариство намiр зробити це, або
– виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства, або вiд iнших прав та зобов’язань.
Товариство контролює актив для отримання майбутнiх економiчних вигод та обмежує доступ iнших до цих вигод. Здатнiсть Товариства контролювати майбутнi економiчнi вигоди вiд нематерiального активу виходить з юридичних прав, якi можна забезпечити в судовому порядку.
Майбутнi економiчнi вигоди Товариство отримує вiд знання ринку та технiчних знань. Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять Товариству вiд нематерiального активу, включають дохiд вiд продажу послуг, скорочення витрат, в тому числi майбутнiх.
Нематерiальнi активи облiковуються за моделлю собiвартостi, i вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку нематерiальних активiв прийнято об’єкт нематерiальних активiв.
Термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається по кожному об’єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з:
– термiну використання подiбних нематерiальних активiв;
– передбачуваного морального зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо строкiв використання та iнших факторiв.
Товариство не має нематерiальних активiв з невизначеним термiном корисного використання.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з обмеженим строком корисного використання переглядаються, як мiнiмум в кiнцi кожного звiтного перiоду.
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв використання визнаються в звiтi про фiнансовi результати.
Класифiкацiю методiв амортизацiї i строкiв корисного використання нематерiальних активiв встановлено по групах, iнформацiя щодо яких наведена в таблицi 2:

Табл. 2. Класифiкацiя методiв амортизацiї i строкiв корисного нематерiальних активiв.

Група Термiн корисного використання Метод нарахування амортизацiї
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi 10 рокiв Прямолiнiйний

Товариство може прийняти рiшення щодо проведення переоцiнки (шляхом внесення вiдповiдних змiн до облiкової полiтики), яка здiйснюватиметься з достатньою частотою для забезпечення впевненостi в тому, що справедлива вартiсть переоцiненого активу не вiдрiзняється суттєво вiд його балансової вартостi.
Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв i нематерiальних активiв, вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд їх використання або вибуття. Дохiд або витрати, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про фiнансовi результати за той звiтний рiк, в якому визнання активу було припинено.

4.3. Фiнансовi iнструменти.
До фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в борговi та iншi цiннi папери, дебiторська заборгованiсть, грошовi та прирiвнянi до них кошти, позики, а також iнша кредиторська заборгованiсть.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, визнаються на дату укладення угоди, або на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, згiдно з умовами договорiв.
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi активи спочатку визнаються за iсторичною (первiсною) вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту коригується на витрати на проведення операцiї, якi в подальшому вiдображуються у складi фiнансових результiв.
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї.

Фiнансовi активи.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, що переоцiнюються Товариством за справедливою вартiстю, вiдображаються в балансi у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй за справедливою вартiстю, а змiни справедливої вартостi визнаються у складi прибутку та збитку за перiод.
Справедлива вартiсть цiнних паперiв емiтентiв, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

До фiнансових активiв, доступних для продажу, якi оцiнюються Товариством за справедливою вартiстю, належать акцiї українських емiтентiв.
Дебiторська заборгованiсть за послуги – це дебiторська заборгованiсть, що виникла в результатi реалiзацiї послуг Товариства своїм страхувальникам i є дебiторською заборгованiстю, що не призначена для перепродажу i облiковується за справедливою вартiстю (фактичною первiсною вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв).
Для формування резерву iншої дебiторської заборгованостi Товариство застосовує метод iндивiдуального аналiзу кожного дебiтора.

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти на поточних рахунках у банках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Товариства, якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв, i якi характеризуються незначним ризиком змiни їх вартостi.
До еквiвалентiв грошових коштiв Товариство вiдносить кошти розмiщенi на депозитних рахунках, термiн повернення яких на звiтну дату не перевищує три мiсяцi.

Припинення визнання.
Визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу або частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
– термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
– Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, або взяло на себе зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки по «транзитнiй» угодi; i або (а) Товариство передало практично всi ризики i вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передало, але й не зберiгає за собою, практично всi ризики i вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом.

Знецiнення фiнансових активiв.
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, наявнiстю об’єктивних свiдчень того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується. Якщо таке свiдчення є, Товариство визначає суми збитку вiд зменшення корисностi.
До об’єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть бути вiднесенi неплатежi, iнше невиконання боржниками своїх зобовязань, реструктуризацiя заборгованостi перед Товариством, зникнення активного ринку, тощо.
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (наступ «випадку понесення збитку»), якi пiддаються надiйнiй оцiнцi i впливатимуть на очiкуванi майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групи фiнансових активiв.

Фiнансовi зобов'язання.
Товариство може мати наступнi фiнансовi зобов'язання:
- дивiденди, що пiдлягають виплатi акцiонерам;
- кредиторська заборгованiсть.

Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Оцiнка фiнансових зобов'язань здiйснюєтся за тими ж принципами, що i оцiнка фiнансових активiв.
Кредиторська заборгованiсть за послуги – включає розрахунки з постачальниками та пiдрядниками за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, виконаннi роботи i наданi послуги, в тому числi з Товариствоми – перестраховиками i посередниками щодо продажу послуг Товариства.
Iнша поточна кредиторська заборгованостi – включає розрахунки за усiма видами платежiв до бюджету, включаючи податки з працiвникiв пiдприємства, розрахунки з пiдзвiтними особами, розрахунками за страхуванням, розрахунки за iншими операцiями, в тому числi розрахунки iз страхувальниками за страховими випадками.

Припинення визнання.
Визнання фiнансового зобов’язання в балансi припиняється якщо зобов’язання погашено, анульовано або термiн його дiї минув.
Якщо фiнансове зобов’язання замiнюється iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво iнших умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається узвiтi про фiнансовi результати.

Договори перестрахування як фiнансовi iнструменти.
Товариство здiйснює перестрахування ризикiв за договорами перестрахування i отримує суми перестрахового вiдшкодування у вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування. Переданi ризики за договорами перестрахування згiдно iз Законом України «Про страхування», не звiльняють Товариство вiд вiдповiдальностi за договорами страхування.
Обсяг страхових зобов'язань перестраховика, що зменшують страховi зобов’язання Товариства, на кожну звiтну дату оцiнюється одночасно з розрахунком страхових резервiв. Одночасно, на кожну звiтну дату Товариство переглядає частки перестраховикiв у страхових зобов’язаннях на предмет їх знецiння. Товариство монiторить фiнансовий стан перестраховика, проводить аналiз промiжної звiтностi.
Дебiторська i кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування є короткостроковою i оцiнюються згiдно вiдповiдних МСФЗ.
Зазначенi оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань забезпечує достовiрнiсть та спiвставнiсть показникiв фiнансової звiтностi Товариства.
Товариство не має потреби в хеджуваннi, оскiльки Товариство на постiйнi основi контролює достатнiсть наявних активiв в тих валютах, в яких вираженi його зобов’язання.

4.4. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

4.5.Операцiї страхування.

Договори страхування та перестрахування.
Всi договори (контракти), укладенi Товариством вiдповiдно до отриманих лiцензiй на право здiйснення страхової дiяльностi, аналiзуються на предмет вiдповiдностi критерiям визнання договору страхування (страхового контракту) МСФЗ 4, а саме: чи є на початок дiї договору невизначенiсть (або ризик) щодо хоча б одного з трьох моментiв:
- ймовiрностi настання страхового випадку;
- перiоду його настання;
- розмiру можливої компенсацiї не можна передбачити.

Договiр (контракт) є договором страхування тiльки в тому випадку, якщо вiн передає значний страховий ризик. Визнання страхових премiй пiдтверджується фактом передачi страхового ризику страховику. Страховi премiї не визнаються у звiтностi та не пiдлягають нарахуванню без дотримання цiєї вимоги. Датою визнання факту прийняття страховиком страхового ризику є дата сплати страхової премiї, якщо iнше не передбачено договором (контрактом) страхування.
За договорами, що передбачають сплату страхової премiї в розстрочку, застосовується метод нарахування – доходом, що враховується при розрахунку заробленої премiї, визнається вся страхова премiя, що є платою страхового ризику, переданого Товариства - страховику.
Страховi премiї, що вiдносяться до звiтного перiоду, вiдображаються з урахуванням усiх змiн та уточнень, що виникають у звiтному перiодi щодо цих премiй, причому, додатковi премiї або повернення премiй розглядаються як уточнення розмiру первiсної премiї.
При достроковому припиненнi страхування несплачена частина дебiторської заборгованостi страхувальникiв, що вiдноситься до перiоду, в якому страхування не здiйснювалося, розглядається як зменшення страхової премiї.
Всi договори страхування мiстять суттєвий ризик i не мiстять вкладених деривативiв або iнших конструкцiй, що не вiдповiдають визначеннюстрахового контракту за МСФЗ.

Перестрахування.
У ходi нормальної дiяльностi Товариство передає ризики в перестрахування. Полiтика Товариства передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд виду страхового продукту. Договори, якi Товариство укладає з перестраховиками, згiдно з якими вона має право на вiдшкодування збиткiв по одному або бiльше договорiв, виданих Товариством та вiдповiдають вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як договори перестрахування. Договори, що не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, вiдносяться до категорiї фiнансових активiв.
Договори страхування, переданi в перестрахування, не звiльняють Товариство вiд її зобов'язань перед власниками страхових полiсiв. Активи перестрахування включають суми до отримання вiд перестрахових компанiй по виплачених вiдшкодуваннях, включаючи вiдповiднi витрати на врегулювання. Кредиторська заборгованiсть по перестрахуванню являє собою зобов'язання Товариства передати перестраховикам премiї з перестрахування.
Товариство регулярно оцiнює свої активи перестрахування на предмет знецiнення. Якщо iснує об'єктивне свiдчення того, що актив перестрахування знецiнено, Товариство зменшує балансову вартiсть цього активу до його вартостi вiдшкодування i визнає у звiтi про сукупнi доходи вiдповiдний збиток вiд знецiнення. Товариство збирає об'єктивнi свiдчення знецiнення активу перестрахування з використанням тих же методiв, якi вона застосовує до фiнансових активiв, враховуються за амортизованою вартiстю. Збиток вiд знецiнення також розраховується на пiдставi аналогiчного методу, який застосовується до цих фiнансових активiв.

Технiчнi резерви.

Резерв незароблених премiй. Товариство розраховує резерв незароблених премiй (UPR) на кожен день методом 1/365 з використанням коефiцiєнту 0,8 до загальної суми надходжень страхових платежiв, визначеному Законом України «Про страхування» та Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004 року №3104. Визнання зобов’язань за договором зазвичай починається з дати пiдписання, але якщо зобов’язання за контрактом починаються пiзнiше дати пiдписання, Товариство визнає свої зобов’язання з дати початку покриття ризикiв за договором, що повнiстю вiдповiдає вимогам Мiжнароднихстандартiв бухгалтерського облiку.

Резерв заявлених збиткiв. Резерв заявлених збиткiв (RBNS) розраховується журнальним методом на пiдставi оцiнки зобов’язань за кожним зверненням окремо.

Збитки визнаються та резерв нараховується компанiєю за першим зверненням застрахованої особи. Сума резерву визначається з iнформацiї, отриманої вiд страхувальника. Остаточний розмiр збитку уточнюється за результатами експертизи або за iншими документами, що його посвiдчують.
З огляду на полiтику Товариства щодо визнання збиткiв, Товариство, як правило, використовує найвищу оцiнку збитку при формуваннi резерву заявлених збиткiв (RBNS) за всiма видами страхування, з огляду на те, що не всi збитки пiдтвердженi експертизою на звiтну дату, а отже оцiнка є бiльш пруденцiальною.

Резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi.
Методи та використанi припущення. Резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi (IBNR), розраховується компанiєю на кожен день у розмiрi 10% вiд заробленої премiї за попереднi 4 звiтних перiоди.

Резерв витрат на врегулювання збиткiв.
Товариство використовує припущення, що розмiр витрат на врегулювання не перевищує 3% вiд розмiру резерву.
На кожну звiтну дату Товариство здiйснює тестування достатностi сформованих технiчних резервiв для майбутнiх страхових випадкiв за поточними договорами (LAT). При проведеннi тесту на достатнiсть використовується краща оцiнка, а отже враховуються всi коригування резервiв, зробленi актуарiєм. На основi цих резервiв формується оцiнка щодо рiвня збитковостi видiв страхування, та оцiнка майбутнiх грошових потокiв, за всiма дiйсними на звiтну дату договорами.
Тест проводититься на рiвнi агрегацiї по кожному виду страхування, так як кожен вид страхування в Товариства є портфелем однорiдних ризикiв з подiбними характеристиками щодо ризику. Це означає, що навiть якщо сукупний результат тесту виявиться профiцитом, URR все одно буде визнаватись на рiвнi кожного виду страхування окремо.


Результати перевiрки адекватностi зобов’язань (розрахунковий перiод 12 кварталiв) станом на 31.12.2016 р.

тис. грн.

Вид страху
вання Зароблена премiя 01.01.14-31.12.16 Страховi виплати 01.01.14-31.12.16 Резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв станом на 31.12.16 Резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi станом на 31.12.16 Сума вiдповiдальностi, що вже настала Поточний (Фактичний) рiвень збитковостi Резерв незароблених премiй з урахуванням вiдстрочених комiсiйних винагород Очiкуванi майбутнi витрати Недостатнiсть у покриттi вiдповiдальностi Резерв непередбачуваного ризику
Добровiльне страхування:
Страхування вiд нещасних випадкiв 14,1 0 0 0,1 0,1 0,71% 0 0 0 0
Страхування наземного транспорту, крiм залiзничного 62,4 10,5 0 0,01 10,51 16,84% 0 0 0 0
Страхування вантажiв та багажу 7870,6 10,5 0 0,01 10,51 0,13% 0 0 0 0
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 127,8 0 0 0,6 0,6 0,45% 0 0 0 0
Страхування майна 389,3 0 0 0,8 0,8 0,21% 0 0 0 0
Страхування ЦВ перед третiми особами 0,9 0 0 0,01 0,01 1,11% 0 0 0 0
Страхування фiнансових ризикiв 2,9 0 0 0,02 0,02 0,69% 0 0 0 0
Страхування кредитiв 1,4 0 0,01 0,01 0,71% 0 0 0 0
Страхування ЦВ власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 0,2 0 0 0,01 0,01 5% 0 0 0 0
Разом добровiльнi види страхування 8469,6
21,0 0 1,57
22,57
25,85% 0 0 0 0
Обов’язкове страхування:
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,випадкового пошкод 1 0 0 0,03 0,03 3% 0 0 0 0
Разом обов’язковi види страхування 1 0 0 0,03 0,03 3% 0 0 0 0
Всього по портфелю 8470,6 21,0 0 1,6 22,60 28,85% 0 0 0 0

Висновок:
Результати даної перевiрки свiдчать про достатнiсть величини сформованих зобов’язань для покриття майбутнiх витрат по договорам страхування. РезервURR (Unexpected Risk Reserve) - Резерв непередбачуваного ризику приймається рiвним нулю.
4.6. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань

4.6.1. Визнання доходiв вiд страхової дiяльностi.
В нарахованi (пiдписанi) премiї включаються суми, якi належать Товариству за договорами (контрактами) страхування (перестрахування), що набули чинностi, незалежно вiд того, отриманi цi премiї, чи нi. Пiдписанi премiї зменшуються на суму премiй за анульованими та розiрваними договорами страхування. Якщо очiкується, що премiї будуть сплаченi кiлькома внесками протягом термiну дiї договору страхування, то до пiдписаних (нарахованих) премiй включають премiї за весь термiн дiї договору страхування. Дохiд вiд наданих послуг визначається у звiтi про сукупний дохiд у виглядi зароблених премiй вiдповiдно до Закону України «Про страхування» та облiкової полiтики Товариства. Заробленi страховi премiї формуються на пiдставi договорiв страхування, що набули чинностi. Дохiд визнається, якщо iснує впевненiсть, що Товариство отримає вiд операцiй страхування та перестрахування страхову премiю за прийняття вiд страхувальника вiдповiдальностi за сплачений страхових ризик. Незароблена частина страхової премiї, що вiдноситься до майбутнiх перiодiв, визнається в страхових зобов’язаннях як технiчнi резерви.

4.6.2. Iншi доходи.
Товариство отримує iнший дохiд, який не пов’язаний з проведенням страхової дiяльностi, а саме вiдсотки за депозитними договорами, дохiд вiд продажу цiнних паперiв, агентську винагороду вiд продажу полiсiв iнших страховикiв.
Iнший дохiд признається, коли є упевненiсть, що Товариство отримає економiчнi вигоди вiд проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за вирахуванням витрат на його отримання в тому перiодi, в якому проведена операцiя.

4.6.3. Визнання витрат.
Товариство несе витрати на здiйснення основної операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати, якi не пов'язанi iз надання послуг зi страхування.
Витрати признаються в звiтi про сукупний прибуток, якщо виникає зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути надiйно змiрянi.
Витрати визнаються в звiтi про сукупний прибуток на основi безпосереднього зiставлення мiж понесеними витратами i прибутками по конкретних статтях доходiв.
Витрати визнаються в звiтi про сукупний прибуток негайно, якщо витрати не створюють великi майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в звiтi про фiнансовий стан.

4.6.4. Зобов`язання за пенсiйними програмами.
Товариство нараховує та сплачує єдиний соцiальний внесок у вiдповiдностi до вимог законодавства України.
Товариство не є учасником iнших пенсiйних програм.

4.6.5. Зобов`язання за виплатами працiвникам.
Товариство не здiйснює iнших виплат працiвникам, нiж виплати iз заробiтної плати.

4.6.6. Оперативний лiзинг (оренда), за яким Товариство виступає лiзингоодержувачем (орендатором).

Критерiї визначення оперативного лiзингу.
Лiзинг (оренда), що не передбачає передавання всiх ризикiв i вигод, пов’язаних з правом власностi на актив, класифiкується оперативним.

Визначення витрат за оперативним лiзингом (орендою)
Витрати Товариства з укладення угоди про оперативний лiзинг (оренду) (юридичнi, або нотарiальнi послуги, комiсiйнi винагороди) визнаються Товариством iншими операцiйними витратами того перiоду, в якому вони мали мiсце.

4.6.7. Оподаткування.

Поточнi витрати на сплату податку з основної дiяльнiстi розраховуються згiдно вимог українського податкового законодавства.
Для цiлей фiнансової звiтностi поточнi витрати з податку на прибуток коригуються на суми вiдстрочених податкiв, що виникають iз-за наявностi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань i їх вартiстю, що облiковується для цiлей оподаткування. Такi коригування приводять, за необхiдностi, до вiдображення у звiтностi вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань.
Для визначення витрат з податку за основною дiяльнiстю, а також з податку на прибуток вiд iншої дiяльностi, застосовується метод розрахунку зобов’язань по звiту про фiнансовий стан. Сума активiв i зобов'язань по вiдстроченому оподаткуванню розраховується на основi очiкуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована.
Вiдстроченi податковi активи визнаються лише в тих випадках, коли iснує вiрогiднiсть того, що майбутньої суми прибутку до оподаткування буде досить для реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв. На кожну дату складання звiту про фiнансовий стан Товариство переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи. Товариство визнає ранiше не визнаний вiдстрочений податковий актив тiльки в частинi, в якiй iснує вiрогiднiсть його реалiзацiї при отриманнi майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. I навпаки, Товариство зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу у разi, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової реалiзацiї такого активу в майбутнiх прибутках.
Для розрахунку податку на прибуток вiд iншої дiяльностi застосовувались та будуть застосовуватися наступнi ставки податку на прибуток:
з 1 сiчня 2015 року Товариство нараховувало та сплачуватиме податок на прибуток за ставкою 18% та податок на дохiд за ставкою 3%.

Беручи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових активiв i зобов’язань проводилась на основi суджень керiвництва Товариства, i базувалась на iнформацiї, яка була в його розпорядженнi на момент складання цiєї фiнансової звiтностi.
Станом на 31.12.2016 року Товариство не змогло оцiнити вплив майбутнiх змiн на змiни витрат з податку на прибуток.

4.7. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi

4.7.1. Умовнi зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про її фiнансовий стан. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.

4.7.2. Власний капiтал
Статутний капiтал представляє собою номiнальну вартiсть власних емiтованих акцiй. Iншi складовi капiталу включають в себе капiтал у дооцiнках (дооцiнка основних засобiв), суму сформованого резервного фонду (згiдно установчих документiв Товариства) та суму нерозподiленого прибутку (непокритих збиткiв) за поточний та попереднiй перiоди.
Товариство визнає додатковий капiтал, сформований внесенням грошових коштiв її учасниками, в складi власного капiталу.

4.7.3. Подiї пiсля дати балансу
Товариство коригує показники фiнансової звiтностi у разi якщо подiї пiсля звiтної дати є такими, що коригування показникiв являється необхiдним. Подiї пiсля звiтної дати, якi потребують коригування показникiв фiнансової звiтностi, пов’язанi з пiдтвердженням або спростуванням обставин, iснуючих на звiтну дату, а також оцiнок i суджень керiвництва, здiйснених в умовах невизначеностi й неповноти iнформацiї станом на звiтну дату.
Вiдповiдно, Товариство розкриває характер таких подiй й оцiнку їх фiнансових наслiдкiв або констатує неможливiсть такої для кожної суттєвої категорiї некоригованих подiй, що вiдбулись пiсля звiтної дати.
4.7.4. Операцiйнi сегменти
Окрема сегментна iнформацiя надається по кожному операцiйному сегменту, який:
• вiдповiдає означенню або критерiям агрегування для двох i бiльше сегментiв i
• задовольняє кiлькiсним пороговим значенням.
Товариство подає окремо iнформацiю про операцiйний сегмент, якщо вiн вiдповiдає будь-якому з наступних кiлькiсних порогiв:
1) доходи (в тому числi мiжсегментнi) складають 10 вiдсоткiв або бiльше сукупного доходу, внутрiшнього i зовнiшнього, всiх операцiйних сегментiв.
2) прибуток або збиток складає 10 вiдсоткiв або бiльше в бiльшостi в абсолютнiй величинi
поданого сукупного доходу всiх операцiйних сегментiв, якi не подавали витрати, i
поданих сукупних витрат всiх операцiйних сегментiв, якi подавали витрати.
3) активи складають 10 вiдсоткiв або бiльше сукупних активiв всiх операцiйних сегментiв. Операцiйнi сегменти, якi не вiдповiдають будь-яким кiлькiсним порогам, можуть бути визначенi звiтними i розкриватися окремо, якщо керiвництво вiрить, що iнформацiя про сегмент була б корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.
На звiтнi сегменти повинно припадати не менш нiж 75 вiдсоткiв доходу.
Iнформацiя про iншi операцiйнi сегменти об’єднується пiд заголовком «iншi сегменти».

5. Основнi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiя здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Компанiї iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

5.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
• подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Компанiї;
• вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
• є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання;
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

5.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».

5.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та
б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Компанiї використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.

5.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Компанiї фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.

5.6. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу та вiдповiдно до облiкових полiтик.
Знецiнених депозитiв Товариство не має.

5.7. Судження щодо визнання економiки у станi гiперiнфляцiї, вiдповiдно до положень МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї»
Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища країни. Цi характеристики є кiлькiсними i якiсними.
Щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi данi Мiнiстерства статистики України свiдчать, що кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки наблизився та перевищiв 100%. Цей показник незначно вище за 100% i складає лише 101,2% на кiнець 2016 року. Ми очiкуємо, що за результатами 2017 року рiвень iнфляцiї зменшиться. Нацiональний банк України прогнозує рiвень iнфляцiї на 2017 рiк – 9,1 %, на 2018 рiк – 6%. Мiжнародний валютний фонд прогнозує рiвень iнфляцiї в Українi на 2017 рiк у розмiрi 8,5 %. При цьому, за попереднi роки рiвень iнфляцiї складав: за 2014 рiк – 24,9 %, за 2015 рiк – 43,3 %, за 2016 рiк – 12,3 %. Тобто у наступнi роки кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не буде перевищувати 100%.
Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказiв того, що економiка України є гiперiнфляцiйною, а саме:
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї, що основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї i даних, що основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. За офiцiйними даними Нацбанку України схильнiсть до заощаджень населення на цей час досi становить величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає ранiше заощадженi кошти;
- вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто через попит та пропозицiю) i не обов’язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцiї. Iндексацiї пiдлягає лише частка заробiтної плати i лише при деяких умовах;
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї та спостереження, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу пiдприємствами здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким.
До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати показники фiнансових звiтiв, згiдно з цим Стандартом, є питанням судження управлiнського персоналу пiдприємства.
Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, пiдприємство дiйшло висновку щодо недостатностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки країни є гiперiнфляцiйним. Тому управлiнським персоналом було прийняте рiшення не застосовувати за результатами 2016 року норми МСБО 29 i не здiйснювати перерахунок показникiв фiнансової звiтностi.
Але, поряд з тим, пiдприємство буде слiдкувати за рiвнем iнфляцiї протягом 2017 та наступних рокiв, враховуючи, що функцiональною валютою пiдприємства є українська гривня.

6. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi

6.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю

Компанiя здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю,яка дорiвнює вартостi погашення,тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки


6.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi)

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)
Усього
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Дата оцiнки 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15
Iнвестицiї доступнi для продажу – 7572 38 568,8 31 793,6 272,2 363,4 38841 39729

6.3. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi»

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
тис. грн. Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2016 2015 2016 2015
Поточна дебiторська заборгованiсть 4 15 4 15
Грошовi кошти та їх еквiваленти 23 390 23 390
Поточна кредиторська заборгованiсть 0 518 0 518

Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку 3-го рiвня, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Керiвництво Компанiї вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.


7. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах

7.1. Основнi засоби.
У складi основних засобiв немає основних засобiв.

7.2. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи на 31 грудня 2015 року та на 31 грудня 2016 року представленi таким чином:
тис.грн.
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi Разом

Первiсна вартiсть на 01.01. 2015р. 156,0 156,0
Надходження за 2015 рiк - -
Вибуття за 2015 рiк - -
Первiсна вартiсть на 31.12.2015 р. 156,0 156,0
Накопичений знос на 31.12.2015р. 113,0 113,0
Чиста балансова вартiсть на 31.12.2015р. 43,0 43,0
Надходження за 2016 рiк - -
Вибуття за 2016 рiк - -
Первiсна вартiсть на 31.12.2016 р. 156,0 156,0
Накопичений знос на 31.12.2016р. 128,0 128,0
Чиста балансова вартiсть на 31.12.2016р. 28,0 28,0
7.3. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 року та на 31 грудня 2016 року включає:
тис.грн.
На 31.12.2016р. На 31.12.2015р.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 0,0 2,0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 4,0 13,0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 0,0 0,0
Iнша поточна дебiторська забогованiсть 0,0 0,0
Разом: 4,0 15,0

7.4. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (фiнансовi активи, доступнi для продажу)

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються на балансi Товариства за справедливою вартiстю з вiдображенням змiни справедливої вартостi у складi прибуткiв та збиткiв за перiод, представленi у звiтi по фiнансовий стан у роздiлi «Iншi фiнансовi iнвестицiї». При цьому, Товариство здiйснювало iнвестицiї переважно у простi акцiї:

Найменування емiтента ЦБ Кiлькiсть акцiй, шт. Балансова вартiсть 1 шт., грн. Балансова вартiсть акцiй, грн. Справедлива вартiсть 1 шт. на 31.12.2016р., грн. Справедлива вартiсть акцiй на 31.12.2016р., грн.
ПАТ «Екоклiн», код ЄДРПОУ 34964189 14708 88,00 1294304,00 88,00 1294304,00
ПАТ «Отава», код ЄДРПОУ 31183822 16915 19,12 323414,80 10,00 169150,00
ПАТ «ФК «Авангард», код ЄДРПОУ 36019681 115064 4,0 460257,00 4,0 460257,00
ПАТ «Вугледобувнi комплекси», код ЄДРПОУ 31992517 309267 2,50 773168,50 2,50 773168,50
ПАТ «Пiвденний транспорт», код ЄДРПОУ 03117487 14036 7,12 99936,32 0,25 3509,00
ПАТ "УКРIНКОМ" код ЄДРПОУ 05839888 417270262 0,01 4172702,62 0,01 4172702,62
ПАТ «ЗНВКIФ «Росукрiнвест» код ЄДРПОУ 37193993 11413 3,50 39945,50 1,00 11413,00
ПАТ «Домiнанта-Колект» код ЄДРПОУ 38003301 129200 1,25 161500,00 0,25 32300,00
ПАТ «ФК «АОА Iнвестментс» код ЄДРПОУ 37997662 2083 80,00 166640,00 80,00 166640,00
ПАТ «ФК «СТС-Капiтал» код ЄДРПОУ 37401756 72064 7,17 516698,88 7,17 516698,88
ПАТ «Елiт Iнвест Проект» код ЄДРПОУ 38450233 140426 4,7 660000,00 4,7 660000,00
ПАТ «ГАЗПРИЛАД» код ЄДРПОУ 05453410 1115730 0,09 100415,7 0,05 55786,50
ПАТ «Юридичнi послуги» код ЄДРПОУ 37499765 77650 20,00 1553031,07 20,00 1553031,07
ПАТ «ТД Вiан» код ЄДРПОУ 38864814 83375 20,00 1667500,00 20,00 1667500,00
ПАТ «КУ «Бiзнес Резерв» код ЕДРПОУ 24918926 72139 359,99 25969495,82 359,99 25969495,82
ПАТ «Сiам Капiтал» код ЕДРПОУ 35723951 7200 25,00 180000,00 25,00 180000,00
ПАТ «Черкаський РТЗ» код ЕДРПОУ 14209896 40000 5,00 200000,00 5,00 200000,00
ТОВ “КУА "ХОЛДИНГ ГРУП" (ЗНВПIФ "ЛАЙФ САЙЕНС") код ЄДРПОУ 35141110-2331270 645 1000,25 645160,00 1000,25 645160,00
ТОВ "КУА "НЬЮ ЕССЕТ" (ПВНЗIФ "Укрнадра") код ЄДРПОУ 35253505-2331717 33 9408,18 310470,00 9408,18 310470,00
ВСЬОГО: 39294640,21
38841586,39

Фiнансовi iнвестицiї, первiсно зарахованi на баланс за собiвартiстю, вiдображаються за справедливою вартiстю або за собiвартiстю з врахуванням зменшення корисностi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнвестицiй станом на звiтну дату вiдображена з урахуванням уцiнки цiнних паперiв.
Витрати вiд уцiнки фiнансових iнвестицiй у звiтному перiодi складають – 453 053,82 грн.

7.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня 2016 р. та на 31 грудня 2015 р. включають:
тис.грн.
На 31.12.2016р. Рейтинг банку На 31.12.2015р. Рейтинг банку
Всього: грошовi кошти та їх еквiваленти: тис.грн. 22,7 390,1
В т.ч. на поточних рахунках у банках 17,4 109,0
ПАТ «Iдея Банк» 17,4 uaА 109,0 uaА
Депозитнi рахунки у банках, в т.ч.

ПАТ «Укргазбанк» 1,3 uaАА+ 0,00
ПАТ «Альфа Банк» 1,3 uaААА 50,0 uaААА
ПАТ «Банк Форвард» 0,0 50,0 uaA-
ПАТ «Iдея Банк» 1,3 uaА 181,0 uaA
ПАТ «ПУМБ» 1,4 uaАА- 0,1 uaАА-
Всього: 5,3 281,1
готiвка у касi 0,0 0,0

7.6. Податок на прибуток

Витрати на оподаткування доходiв вiд страхової та iншої дiяльностi протягом 2016 та 2015 рр.:
тис.грн.
№ п/п Найменування статтi 2016 р. 2015 р.
1 Прибуток до оподаткування (збиток) -614,0 -1124,0
2 Поточний податок на прибуток 0,0 518,0
3 Зменшення (збiльшення) ВПА - -
4 Збiльшення (зменшення) ВПЗ - -
5 Усього витрати з податку на прибуток 0,0 518,0
6 Прибуток поточного року 0,0 0,0

На 31.12.2016 року Товариство оцiнює вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання рiвними нулю.

7.7. Поточнi зобов’язання i забезпечення
31.12.2016 р.
в тис. грн. 31.12.2015р.
в тис. грн.

Заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Заборгованiсть перед бюджетом
Заборгованiсть по зарплатi, поточна
Заборгованiсть зi страхування (нарахування на зарплату)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
518,0
0,0
0,0
Заборгованiсть по одержаним авансам 0,0 0,0
Заборгованiсть перед перестрахувальниками по сплатi премiй по перестрахуванню 0,0 0,0
Заборгованiсть перед страховими посередниками по комiсiйним винагородах
Заборгованiсть по оплатi за акцiї 0,0

0,0 0,0

0,0
Iнша поточна заборгованiсть 0,0 0,0
Поточнi забеспечення (резерв вiдпусток) 20,0 30,0
Всього кредиторської заборгованостi 20,0 548,0

7.8. Iнформацiя про сформований статутний капiтал.
Статутний капiтал станом на 31.12.2016 року та 31.12.2015 року представлений таким чином:

На 31.12.2016р. На 31.12.2015р.
Кiлькiсть акцiй,шт. Частка,% Сума, тис.грн Кiлькiсть акцiй,шт. Частка,% Сума, тис.грн
Балка Iрина Миколаївна 1 0,00625 1,0 1 0,00625 1,0
Кленовий Сергiй Володимирович 1 0,00625 1,0 1 0,00625 1,0
Некрилов Андрiй Олександрович 784 4,9 784,0 784 4,9 784,0
Никифоренко Вiталiй Володимирович 2 0,0125 2,0 2 0,0125 2,0
Держак Дмитро Леонiдович 1280 8,0 1280,0 1280 8,0 1280,0
Романов Олександр Анатолiйович 1280 8,0 1280,0 1280 8,0 1280,0
Таран Iгор Юрiйович 1136 7,1 1136,0 1136 7,1 1136,0
Пахальчук Сергiй Андрiйович 784 4,9 784,0 784 4,9 784,0
Скуйбiда Олександр Iванович 1281 8,00625 1281,0 1281 8,00625 1281,0
Хромова Наталiя Володимирiвна 2880 18,0 2880,0 2880 18,0 2880,0
ПрАТ «Народна промислово-iнвестицiйна Товариство» 3403 21,26875 3403,0 3403 21,26875 3403,0
ТОВ «Фiнансово-промислова група «Укрметекспорт» - - - 1584 9,9 1584,0
ТОВ "АЛЬТО ФIНАНС" 1584 9,9 1584,0 - - -
ТОВ «КИЙ-СК» 1584 9,9 1584,0 1584 9,9 1584,0
Всього: 16000
100
16000,0 16000 100
16000,0

Зареєстрований i повнiстю сплачений статутний капiтал Товариства на 31.12.2016 року складає 16000,0 тис. грн. i складається з 16000 простих акцiй номiнальною вартiстю 1000,0 грн. за акцiю.
Усi акцiї мають рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та повернення капiталу.

7.9. Валова сума отриманих доходiв.

Валова сума отриманих доходiв вiд страхової дiяльностi протягом 2015 та 2016 рр. представлена таким чином:
тис.грн.
За 2016 р. За 2015р.
Заробленi страховi премiї 1,0 1099,0
Дохiд вiд змiни страхових резервiв, iнших, нiж РНП 125,0 615,0
Агентська винагорода 0,2 4,0
Всього 126,2 1718,0


7.10. Валовi витрати вiд страхової дiяльностi

7.10.1. Чистi страховi виплати (понесенi збитки за страховими виплатами)
тис.грн.
За 2016 р. За 2015р.
Нарахованi страховi виплати 0,0 10,0
Частки страхових вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками 0,0 9,0
Сума, що отримується в результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою прав вимог до особи вiдповiдальною за заподiянi збитки 0,0 0
Всього чистi страховi виплати 0,0 1,0

7.10.2 Iншi операцiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи протягом 2015 та 2016 рр. включали:
тис.грн.
За 2016р. За 2015р.
Агентська винагорода 0,2 4,0
Страхове вiдшкодування, отпримане вiд перестрахувальникiв 0,0 8,0
Всього: 0,2 12,0

7.10.3 Сума валових операцiйних витрат вiд страхової дiяльностi
тис.грн.
За 2016 р. За 2015р.
Адмiнiстративнi витрати 300,0 529,0
Витрати на збут 0,0 30,0
Витрати вiд змiни резервiв, iнших, нiж РНП 0,0 0,00
Iншi операцiйнi витрати 0,0 395,0
Всього 300,0 954,0


7.10.4 Адмiнiстративнi витрати.
тис.грн.
За 2016 р. За 2015 р.
Витрати з оплати працi та вiдрахування на соцiальнi внески 195,0 286,0
Витрати з оренди 7,8 38,0
Матерiальнi витрати 7,0 78,0
Амортизацiя 15,0 21,0
Послуги зв’язку 4,6 14,0
Послуги банкiв 2,0 4,0
Iншi адмiнiстративнi витрати 68,6 118,0
Всього 300,0 559,0

7.10.5. Iншi операцiйнi витрати.

тис.грн.
За 2016р. За 2015р.
Аквiзицiйнi витрати 0,0 379,0
Нарахований резерв сумнiвних боргiв 0,0 207,0
Всього 0,0 586,0
Станом на 31 грудня 2016 року резерв сумнiвних боргiв 207,0 тис.грн.

7.10.6. Iншi фiнансовi доходи.
тис.грн.
За 2016р. За 2015р.
Вiдсотки за депозитними договорами 8,0 202,0

7.10.7. Iншi доходи i витрати.
тис.грн.
За 2016р. За 2015р.
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 2 353,8 0
Витрати вiд реалiзацiї (уцiнки) фiнансових iнвестицiй 453,0 2097,0
Списання ОЗ 0,0 52,0
Всього витрат 453,0 2149,0
7.11. Технiчнi резерви страховика.

Сформованi на 31.12.2016 року технiчнi резерви:

Сума, тис.грн. Сума, тис.грн.
Резерви незароблених премiй 0 Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй 0
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 0 Частка перестраховикiв в резервах заявлених, але не виплачених збиткiв 0
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 1,6 Частка перестраховикiв в резервах збиткiв, якi виникли, але не заявленi -
Всього: 1,6 Всього: 0

Технiчнi резерви розраховувались вiдповiдно до Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затверджених Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004 № 3104 (зi змiнами та доповненнями).

7.11.1 Резерви незароблених премiй (страховi зобов’язання).
Резерв незароблених премiй на кiнець звiтного перiоду були розрахованi методом 1/365 (“proratatemporis”) пропорцiйно термiну дiї договорiв страхування, якi ще не закiнчилися, на основi загального доходу вiд премiй.

7.11.2. Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв.
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв розраховувався на пiдставi попереднiх оцiнок вiдомих звернень (повiдомлень) страхувальникiв про страховi випадки станом на 31.12.2016р. з урахуванням витрат на врегулювання таких збиткiв.

7.11.3. Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi.
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, розраховувався методом фiксованого вiдсотка (10% вiд заробленої страхової премiї з попереднiх чотирьох кварталiв, якi передують звiтнiй датi).
Одночасно з розрахунком технiчних резервiв розраховувались частки перестраховикiв у вiдповiдних видах технiчних резервiв за видами страхування.
Сумарна величина сформованих технiчних резервiв вiдображається у вiдповiднiй окремiй статтi балансу Товариства, як зобов’язання.
Частка перестраховикiв у сформованих технiчних резервах вiдображена в окремiй статтi активу балансу.

7.11.4. Оцiнка адекватностi сформованих страхових зобов’язань.
тис.грн.
Технiчнi резерви, сформованi станом на 31.12.2016 р. вiдповiдно до законодавчих вимог за методом 1/365 Технiчнi резерви, розрахованi станом на 31.12.2016р. актуарно
Резерви незароблених премiй 0 0
Величина технiчних резервiв iнших, нiж резерви незароблених премiй у т.ч.: 1,6 1,6
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 0 0
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 1,6 1,6
Всього технiчних резервiв: 1,6 1,6

Згiдно вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та рекомендацiй Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 03.01.2013 року ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» проводило оцiнку адекватностi страхових зобов’язань станом на 31.12.2016 року.
Актуарна оцiнка резерву незароблених премiй станом на 31.12.2016 становила 0,00 тис. грн.
Станом на 31.12.2016р. ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» не має договорiв iз незавершеним строком дiї, тому резерв незароблених премiй дорiвнює 0 тис. грн.

7.12. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт грошових коштiв за 2016 рiк складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть – полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть — це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi отримання та погашення позик.
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний рiк є вiдємне значення руху грошових коштiв в сумi – 367,0 тис. грн.
Грошових коштiв, якi є в наявностi i якi недоступнi для використання, пiдприємство не має.


7.13. Звiт про власний капiтал
Товариство складає Звiт про змiни у власному капiталi де iнформує про змiни у власному капiталi вiдповiдно до МСБО 1. Звiт про власний капiтал за 2016р. включає таку iнформацiю:
- чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод
- вiдрахування до резервного капiталу (вiльних страхових резервiв)

До статей власного капiталу в балансi Товариства входять:
тис. грн.
31 грудня 2016 31 грудня 2015
Статутний капiтал 16000,0 16000,0
Додатковий капiтал (вiльнi резерви) 18015,0 18015,0
Резервний капiтал 1263,0 1263,0
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 3596,0 4210,0
Всього власний капiтал 38874,0 39488,0

7.13.1. Резервний капiтал

Згiдно Статуту Товариство має право формувати резервний капiтал у розмiрi не менше нiж 15% статутного капiталу. Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення встановленого розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5% чистого прибутку Товариства за рiк.
Резервний капiтал i рух резервного капiталу станом на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2015 року представленi наступним чином:
тис.грн.
На 31.12.2016р. Змiни протягом року На 31.12.2015р.
Резервний капiтал 1263,0 - 1263,0


7.13.2. Iнший додатковий капiтал (вiльнi резерви страховика).

Iнший додатковий капiтал (вiльнi резерви страховика) формуються шляхом вiдрахувань вiд чистого прибутку за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства з метою пiдтримання платоспроможностi страховика.
Iнший додатковий капiтал (вiльнi резерви страховика) i рух iншого додаткового капiталу (вiльних резервiв страховика) станом на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2015 року представленi наступним чином:
тис.грн.
На 31.12.2016 р. Змiни протягом року На 31.12.2015 р.
Iнший додатковий капiтал (вiльнi резерви страховика) 18015,5 0,00 18015,5

7.13.3. Нерозподiлений прибуток.

Загальна сума нерозподiленого прибутку на 31.12.2016 року складає 4210,0 тис. грн.
Збиток за 2016 рiк складає 614,0 тис. грн.

7.14. Операцiйнi сегменти.
Сегменти за географiчною або iншими ознаками не можуть бути вiдокремленими. В таблицi наведена агрегована iнформацiя про доходи та певнi витрати, що повязанi з такими доходами за основними видами страхування.

тис.грн.
Види страхування Заробленi страховi премiї за 2016р. Витрати за 2016р. Заробленi страховi премiї за 2015р. Витрати за 2015р.
Добровiльне страхування
страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 0,06 789,0 79,0
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 5,63 79,0 8,0
страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) 8,12 206,0 21,0
Страхування фiнансових ризикiв 0,20
Страхування наземного транспорту, крiм залiзничного 0,10
Iншi види страхування 0,89 25,0 2,5
Всього: 15,0 1099,0 110,5

7.15. Пов’язанi сторони.

Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 23 “Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн” пов’язаними сторонами вiдносно пiдприємства, яке готує фiнансову звiтнiсть, вважаються:
як юридичнi, так i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, та
пiдприємства, якi перебувають пiд його контролем або суттєвим впливом.

Сторони вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень.

До пов'язаних сторiн Товариства вiдносяться:
• асоцiйованi Товариства;
• акцiонери Товариства;
• основний управлiнський персонал Товариства та члени їх сiмей;
• Товариства, в яких акцiонери, основний управлiнський персонал Товариства або члени їх сiмей здiйснюють контроль або значний вплив.

Пов'язанi сторони Товариства

Акцiонери, що мають iстотну участь:
1. ПрАТ «Народна промислово-iнвестицiйна Товариство»
2. Хромова Наталiя Володимирiвна
Посадовi особи:
П.I.Б. Посада
1. Держак Дмитро Леонiдович Голова Наглядової ради
2. Романов Олександр Анатолiйович Член Наглядової ради
3. Кленовий Сергiй Володимирович Член Наглядової ради
4. Таран Iгор Юрiйович Ревiзор
5. Гуляк Свiтлана Анатолiївна Голова Правлiння до 27.01.2016р.
6. Волченський Євген Леонiдович Голова Правлiння з 27.01.2016р.

Операцiї з основним управлiнським персоналом.

Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними, прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль дiяльностi Товариства.
Сума винагороди Голови Правлiння за 2016 р. склала 64,1 тис.грн. у виглядi нарахованої заробiтної плати. Iнших нарахувань та операцiй не було.

Узагальнена iнформацiя про оперцiї з пов’язаними сторонами:
грн.
2016 р. 2015 р.
Операцiї з пов’язаними
сторонами Всього Операцiї з пов’язаними
сторонами Всього
Премiї пiдписанi 0 0 8320,87 8320,87
Страховi вiдшкодування 0 0 2285,0 2285,0
Короткостроковi виплати працiвникам 64,1 64,1 66 66,0

8. Умовнi зобов`язання.

Податкова система.
В даний час в Українi дiє ряд законiв i нормативних актiв щодо рiзних податкiв i зборiв, якi утримуються як державними, так i мiсцевими органами влади. Закони, якi регулюють нарахування i виплату податкiв i зборiв, часто змiнюються, їх положення не завжди до кiнця вiдпрацьованi. Також немає достатньої кiлькостi судових прецедентiв за рiшенням таких проблем. Часто iснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм рiзними органами, що породжує загальну невизначенiсть i створює приводи для конфлiктних ситуацiй. Перерахованi чинники визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують в країнах з розвинутою економiкою та стабiльною та прозорою податковою системою.
Товариство перiодично переглядає ризик виникнення додаткових зобов’язань по податках i вiдображає їх в своїй звiтностi по методу нарахувань.

Юридичнi зобов’язання.
В ходi звичайної дiяльностi Товариство не мало справ з судовими позовами i претензiями. Керiвництво Товариства вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями, якi можуть бути наслiдком позовiв i претензiй, у разi виникнення, не матиме iстотного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Товариства.

9. Цiлi та полiтика системи управлiння ризиками у страховика.

В ПрАТ «СК «Український капiтал» органiзована i функцiонує Система управлiння ризиками, яка включає стратегiю управлiння ризиками та реалiзацiю управлiння ризиками.
Органiзацiя i функцiонування системи управлiння ризиками у страховика приведена у вiдповiднiсть до норм Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04.02.2014р. №295 “Про затвердження Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у страховика”.

Метою управлiння ризиками у ПрАТ “СК “Український капiтал” є уникнення i мiнiмiзацiя ризикiв, пом’якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них.
Основними елементами системи управлiння ризиками ПрАТ «СК «Український капiтал» є: iдентифiкацiя (виявлення ризику i ризикових сфер дiяльностi); квантифiкацiя (аналiз та кiлькiсна оцiнка ризику); контроль (встановлення обмежень та допустимих рiвнiв ризикiв); управлiння (визначення процедур та методiв з ослаблення негативного впливу ризикiв); монiторинг (постiйне вiдстеження рiвня ризикiв з механiзмами зворотного зв’язку).
ПрАТ “СК “Український капiтал” здiйснює управлiння ризиками за такою класифiкацiєю:
• андеррайтинговий ризик, що включає: ризик недостатностi страхових премiй i резервiв (ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв), катастрофiчний ризик (ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв);
• ринковий ризик, що включає: ризик iнвестицiй в акцiї (ризик, пов’язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов’язань та фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй); ризик процентної ставки (ризик, пов’язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов’язань страховика до коливання вартостi позикових коштiв); валютний ризик (ризик, пов’язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов’язань страховика до коливання курсiв обмiну валют); ризик спреду (ризик, пов’язаний iз чутливiстю активiв та зобов’язань страховика до коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з тим самим (або близьким) термiном до погашення); майновий ризик (ризик, пов’язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов’язань страховика до коливання ринкових цiн на нерухомiсть); ризик ринкової концентрацiї (ризик, пов’язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля активiв або у зв’язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан активiв);
• ризик дефолту контрагента (ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов’язання перед страховиком);
• операцiйний ризик (ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу);
• ризик учасника фiнансової групи (ризик негативного впливу на фiнансовий стан страховика-учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи, до складу якої входить страховик).
Приватне акцiонерне товариство «Страхова Товариство «Український капiтал» проводить системний аналiз та обробку iнформацiї на предмет виявлення ризикiв та впроваджує заходи щодо попередження, уникнення, мiнiмiзацiї, локалiзацiї або подiлу ризику, встановленого в процесi дiяльностi Товариства.

Полiтика управлiння ризиками.
Керiвництво Товариства повнiстю розумiє всi аспекти ринкового ризику, здатне передбачати i своєчасно та адекватно реагувати на змiни ринкових умов. Внутрiшня перевiрка стану кредитної дiяльностi i внутрiшнiй та зовнiшнiй аудит операцiй є своєчасними, повними i незалежними.
Керiвництво повнiстю розумiє всi аспекти ризику лiквiдностi, передбачає змiни ринкових умов i добре реагує на них. Параметри ризику лiквiдностi (потоки грошових коштiв, поточнi потреби в лiквiдностi, стратегiя управлiння лiквiднiстю) не становлять загрози для надходжень i капiталу. Позицiя лiквiдностi є достатньою. Напрямки iнвестування коштiв є диверсифiкованими. Залежнiсть вiд значних контрагентiв є незначною.
Iснування адекватної, ефективної, доведеної до виконавцiв внутрiшньої нормативної бази щодо управлiння ринковим ризиком, стабiльнiсть реальних грошових надходжень вiд операцiйної дiяльностi, наявнiсть своєчасної, точної та iнформативної управлiнської iнформацiї, рiвень i квалiфiкацiя керiвництва та персоналу, iснування належних механiзмiв контролю для монiторингу точностi iнформацiї, належних облiкових пiдходiв i дотримання положень, обмежень, нормативно-правових актiв або законiв, зменшують залежнiсть Товариства вiд ринкового ризику.
Залежнiсть Товариства вiд операцiйного ризику є незначною, адже:
– iдентифiкацiя клiєнта, аналiз операцiї перед її здiйсненням, процедури є стандартизованими;
– кiлькiсть операцiй та технологiчна складнiсть їх обробки є низькими по вiдношенню до рiвня розвитку операцiйних систем;
– стратегiя щодо iнформацiйних технологiй повнiстю виконуються i забезпеченi достатньою ресурсною базою;
– Товариство має позитивну iсторiю вiдсутностi операцiйних збоїв. Iмовiрнiсть того, що Товариство не зможе вiдновити та обробити операцiю надалi, є мiнiмальною завдяки наявностi надiйних засобiв внутрiшнього контролю;
– рiвень операцiйного контролю є високим. Системи внутрiшнього контролю, аудит є ефективними.
Керiвництво повнiстю розумiє всi аспекти юридичного ризику та демонструє готовнiсть забезпечувати вiдповiднiсть усiм встановленим вимогам. Керiвництво передбачає змiни регулятивного характеру та вiдповiдно реагує на них.
Необхiднiсть вiдповiдностi встановленим законодавчим вимогам враховується в процесi розроблення продуктiв, систем, операцiйної дiяльностi.
Порушення та/або вiдхилення вiд установлених вимог та норм незначнi за кiлькiстю або не є серйозними. Якщо виявлено недолiки, керiвництво негайно вживає належних виправних заходiв.
Товариство має позитивну iсторiю виконання встановлених законодавством вимог та норм. У Товариствi запроваджено юридичний контроль для виявлення потенцiйних юридичних ризикiв, щодо вiдповiдностi дiяльностi встановленим вимогам та нормам, та оцiнки результатiв дiяльностi вiдповiдних структур та працiвникiв, що зводить до мiнiмуму ймовiрнiсть виникнення численних або серйозних порушень у майбутньому.

Реалiзацiя управлiння ризиками.
Процес управлiння ризиками включає виконання наступних процедур:
Планування управлiння ризиками - вибiр пiдходiв i планування дiяльностi з управлiння ризиками страховика.
Iдентифiкацiя ризикiв - визначення ризикiв, здатних вплинути на страховика, i документування їх характеристик.
Якiсна оцiнка ризикiв - якiсний аналiз ризикiв i умов їх виникнення з метою визначення їх впливу на платоспроможнiсть страховика.
Кiлькiсна оцiнка - кiлькiсний аналiз ймовiрностi виникнення та впливу негативних наслiдкiв ризикiв ризикових подiй на страховика.
Планування реагування на ризики - визначення процедур i методiв з ослаблення негативних наслiдкiв ризикових подiй та використанню можливих переваг.
Монiторинг та контроль ризикiв - монiторинг ризикiв, визначення залишкових ризикiв, виконання плану управлiння ризиками та оцiнка ефективностi дiй з мiнiмiзацiї ризикiв.

ПрАТ “СК “Український капiтал” використовує такi способи управлiння ризиками:
1. Вiдмова (ухилення) вiд ризику (наприклад, неприйняття ризику на страхування, вiдмову вiд спiвпрацi з ненадiйними брокерами та агентами i т.д.);
2. Передача ризику (перестрахування ризику, аутсорсинг окремих бiзнес - процесiв);
3. Скорочення ризику (рiзнi франшизи, агрегатна програма виплат, виплата «по першому ризику» тощо);
4. Прийняття ризику (повне утримання).

Результатами функцiонування систем управлiння ризиками та внутрiшнього контролю (аудиту) Товариства є:
– надiйнiсть iнформацiї, яка необхiдна для успiшного керiвництва дiяльнiстю Товариства;
– стабiльне i ефективне функцiонування Товариства;
– дотримання внутрiшньогосподарської полiтики;
– збереження та рацiональне використання активiв Товариства;
– вiдсутнiсть та запобiгання фальсифiкацiй, помилок;
– точнiсть i повнота бухгалтерських записiв;
– своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї;
– незалежнi процедури перевiрки (аудиторськi процедури), якi використовуються для визначення того, чи були фiнансово-господарськi операцiї належним чином санкцiонованi, правильно оформленi i вiдображенi в облiкових регiстрах, що здiйснюються службою внутрiшнього аудиту Товариства, дiяльнiсть якої узгоджується з вимогами статтi 15?. Внутрiшнiй аудит (контроль), вiдповiдно до Закону України вiд 12.07.2001, № 2664-III «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» iз змiнами i доповненнями.

Станом на «31» грудня 2016 р. страхова Товариство наражається на наступнi ризики:

Ризики, впливу яких пiддається Товариство
Назва Ступiнь впливу
Ризик недостатностi страхових премiй i резервiв низький рiвень ризику
Катастрофiчний ризик низький рiвень ризику
Валютний ризик низький рiвень ризику
Ризик ринкової концентрацiї середнiй рiвень ризику
Ризик дефолту контрагента високий рiвень ризику
Ризик iнвестицiй в акцiї середнiй рiвень ризику
Операцiйнi ризики низький рiвень ризику
Ризик учасника фiнансової групи низький рiвень ризику

Щодо всiх виявлених ризикiв розроблено методи управлiння цими ризиками виходячи з фiнансової спроможностi страхової Товариства.

Iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування
Вiдображення впливу стресiв на фiнансовий стан страховика
станом на 31.12.2016 року

1. Вiдображення впливу стресiв на фiнансовий стан страховика

i Стресова подiя

1 Зниження ринкової вартостi акцiй, якi перебувають у лiстингу на фондовiй бiржi, на 30% - -
2 Зниження ринкової вартостi акцiй, якi не перебувають у лiстингу, на 40% 15 154 382,6 грн. 38,98 %
3 Зменшення цiн на облiгацiї на 10% - -
4 Збiльшення обмiнного курсу iноземних валют вiдносно гривнi на 25% - -
5 Зменшення обмiнного курсу iноземних валют вiдносно гривнi на 25% - -
6 Зменшення ринкових цiн на нерухомiсть на 25% - -
7 Збiльшення загальної суми виплат за обов’язковим страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв страхування на 40% (для страховикiв, що здiйснюють таке страхування) - -
8 Збiльшення загальної суми виплат за медичним страхуванням на 40% (для страховикiв, що здiйснюють таке страхування) - -
9 Збiльшення витрат, пов’язаних з обслуговуванням договорiв медичного страхування, на 10% (для страховикiв, що здiйснюють таке страхування) - -
10 Збiльшення рiвня смертностi для кожної вiкової групи на 15% (для страховикiв, що здiйснюють страхування життя) - -
11 Зменшення рiвня смертностi для кожної вiкової групи на 20% (для страховикiв, що здiйснюють страхування життя) - -
12 Збiльшення рiвня тимчасової втрати працездатностi, iнвалiдностi, отримання травматичних ушкоджень, функцiональних розладiв здоров’я на 35% у перший рiк дiї договорiв страхування та збiльшення рiвня тимчасової втрати працездатностi, iнвалiдностi, отримання травматичних ушкоджень, функцiональних розладiв здоров’я на 25% протягом наступних рокiв дiї договорiв страхування - -
13 Рiзке збiльшення витрат, пов’язаних з обслуговуванням договорiв страхування та перестрахування, на 10% i збiльшення рiчного показника зростання вартостi витрат, пов’язаних з обслуговуванням договорiв страхування та перестрахування, на 1% (для страховикiв, що здiйснюють страхування життя) - -
14 Збiльшення на 50% показника спiввiдношення кiлькостi достроково припинених договорiв страхування до загальної кiлькостi укладених договорiв (для страховикiв, що здiйснюють страхування життя) - -
,
де: - рiзниця мiж величиною нетто-активiв вiдповiдно до звiтних даних страховика та величиною нетто-активiв, оцiнених згiдно з припущенням, що описує -ту стресову подiю, у грн., що визначається за формулою ;

- загальна величина нетто-активiв вiдповiдно до звiтних даних страховика у грн.;

- величина нетто-активiв, оцiнених згiдно з припущенням, що описує -ту стресову подiю, у грн. ( , – кiлькiсть стресових подiй, );

- змiна величини нетто-активiв у вiдсотках, що визначається за формулою .

2. Результат проведеного стрес-тестування.

Вiдповiдно до вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведених стрес-тестiв, затверджених розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 13.02.2014 № 484, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї 12.03.2014 за № 352/25129 (далi – Вимоги), ПрАТ „СК „УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ” проведено стрес-тестування, метою якого є перевiрка вразливостi до ризикiв i достатностi капiталу. Зокрема оцiнено потенцiйний вплив на фiнансовий стан таких стресiв: зменшення на 40 % ринкової вартостi акцiй, якi не перебувають у лiстингу, що включенi до складу активiв балансу. Потенцiйний вплив на розмiр величини нетто-активiв становив 15 154 382,6 грн., що складає 38,98 % вiд величини нетто-активiв, для акцiй, якi не перебувають у лiстингу. Таке зменшення нетто-активiв не створює загрози виконання ПрАТ „СК „УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ” вимог законодавства щодо платоспроможностi, зокрема вимоги щодо перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним, оскiльки таке перевищення на 31 грудня 2016 р. становить 38 845 780,00 грн.
Враховуючи вiдсутнiсть у складi активiв балансу ПрАТ „СК „УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ” облiгацiй пiдприємств, нерухомостi, незалежнiсть статей балансу вiд обмiнного курсу iноземних валют вiдносно гривнi, вiдсутнiсть серед видiв страхування, якi здiйснює ПрАТ „СК „УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ”, обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв та медичного страхування (безперервного страхування здоров’я), проведення вимiрювання впливу на фiнансовий стан iнших стресiв, передбачених вимогами, є недоцiльним.

3. Заходи щодо зменшення впливу ризикiв.

Результати стрес-тестування продемонстрували вiдсутнiсть чутливостi ПрАТ „СК „УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ” до стресових подiй, передбачених вимогами, отже заходи щодо зменшення впливу ризикiв не потребуються.

10. Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
• зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування.

Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2016 рiк наведенi нижче:
тис. грн.
Активи Зобов’язання Вартiсть чистих активiв
(гр. 1 – гр. 2)
38896 20 38874

Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу у вiдповiдностi до статтi 155 Цивiльного кодексу України наведенi в таблицi нижче:

тис. грн.
Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця
(гр. 2 – гр. 3)
2016 р. 38874 16000 22874

Як вбачається, за результатами господарської дiяльностi у 2016 роцi вартiсть чистих активiв Товариства бiльша за розмiр Статутного капiталу.

За результатами проведених розрахункiв станом на 31.12.2016 року:
фактичний запас платоспроможностi (нетто-активи) Компанiї складає 38 846,0 тис. грн.,
нормативний запас платоспроможностi – складає 0,22 тис. грн.,
величина перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним складає – 38 845,78 тис. грн.

11. Подiї пiсля звiтної дати.
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi суттєвi подiй, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi б мали суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть 2016 року не вiдбувалось.
На зборах учасникiв Компанiї в квiтнi 2017р. будуть визначенi порядок покриття збитку ПpАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» за 2016 рiк та формування фондiв


Голова Правлiння Є.Л. Волченський


Вiдповiдальна особа
за ведення бухгалтерського та податкового облiку,
обов’язки касира Г.В. Канчалаба
Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI СТРАХОВИКА

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року


Власникам акцiй,
Керiвництву
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»

Нацiональнiй комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку
Звiт щодо фiнансової звiтностi

Ми провели аудит фiнансової звiтностi страховика - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (далi по тексту – Компанiя або ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»), що додається, яка включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, за рiк, що закiнчився на визначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.


Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що дiяли на звiтну дату, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.


Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2014 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до Рiшення Аудиторської Палати України № 320/1 вiд 29 грудня 2015 року (далi - МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Адмiнiстратором фiнансової звiтностi Компанiї, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом Компанiї, та загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Пiдстави для висловлення умовно–позитивної думки:

У складi фiнансових активiв Компанiї облiковуються фiнансовi iнвестицiї в цiннi папери, якi доступнi для продажу, за справедливою вартiстю з урахуванням зменшення корисностi.

Аудитор не мав змоги отримати достатнi та належнi аудиторськi докази щодо справедливої вартостi цiнних паперiв у виглядi акцiй українських емiтентiв, обiг яких був заблокований Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (згiдно даних Виписки депозитарної установи ТОВ «ФК «КУБ» про стан рахунку в цiнних паперах на 30.12.2016 р.), вартiсть яких Компанiя вiдобразила у фiнансовiй звiтностi за номiналом, на загальну суму 5 128 тис. грн.

Аудитор також не мав змоги отримати достатнi та належнi аудиторськi докази щодо справедливої вартостi цiнних паперiв у виглядi акцiй українських емiтентiв, обiг яких був зупинений Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, та якi включенi до Перелiку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, вартiсть яких Компанiя вiдобразила у фiнансовiй звiтностi за номiналом, на загальну суму 272 тис. грн.

В результатi цього аудитор, вiдповiдно, не мав змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях їх вартостi, а також елементiв, що формують звiт про фiнансовi результати, звiт про власний капiтал.

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у попередньому параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан страховика - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» на 31.12.2016 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ


1. Стосовно можливостi Компанiї безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв:
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервнiсть» аудитор розглянув вiдповiднiсть використання управлiнським персоналом Компанiї припущення про безперервнiсть її дiяльностi, а також на пiдставi отриманих аудиторських доказiв прийшов до висновку, що отриманi за результатами дiяльностi Компанiї в 2016 роцi збитки в сумi 614 тис. грн не мають значного впливу на її фiнансовий стан, вони зменшили суму нерозподiленого прибутку минулих рокiв та сформований резервний капiтал. Компанiя залишається платоспроможною з перевищенням фактичного запасу платоспроможностi над нормативним в сумi 38846 тис. грн. та спроможна безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв


2. Вiдповiднiсть прийнятої керiвництвом фiнансової компанiї облiкової полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi:
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 31 грудня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Прийнята керiвництвом Компанiї облiкова полiтика вiдповiдає вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.


3. Дотримання вимоги щодо формування статутного капiталу винятково у грошовiй формi:
Розмiр Статутного капiталу Компанiї станом на 31.12.2016 р. становить 16 000 тис. грн. у вiдповiдностi зi Статутом Компанiї. Протягом 2016 року розмiр Статутного капiталу Компанiї не змiнювався.
Статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2016 р. сплачений повнiстю грошовими коштами у встановленi законодавством термiни в загальнiй сумi 16 000 тис. грн.


4. Перевищення вартостi чистих активiв страховика над зареєстрованим розмiром статутного капiталу на кiнець звiтного перiоду:
Результати розрахунку вартостi чистих активiв Компанiї за 2016 рiк наведенi нижче:

тис. грн.
Вартiсть майна
(загальна сума активiв) Загальна сума зобов'язань,
у тому числi страхових Вартiсть чистих активiв
(гр. 1 – гр. 2)
1 2 3
38896 22 38874

Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу у вiдповiдностi до статтi 155 Цивiльного кодексу України наведенi в таблицi нижче:

тис. грн.
Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця
(гр. 2 – гр. 3)
1 2 3 4
2016 р. 38874 16000 22874

За даними таблицi вбачається, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi вартiсть чистих активiв Компанiї перевищує розмiр Статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства України та не передбачає проведення процедури оголошення про зменшення статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу України.5. Формування резервiв

Згiдно Статуту Компанiї створюється резервний фонд в розмiрi 15% статутного (складеного) капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду не може бути меншим нiж 5% суми чистого прибутку Компанiї за рiк.

За результатами 2015 року Компанiєю отриманi збитки, тому вiдрахування до резервного фонду не здiйснювались.
Порядок покриття збиткiв 2016 року буде визначатись на зборах учасникiв Товариства 24 квiтня 2017 року.


6. Стан корпоративного управлiння

Корпоративне управлiння ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства України.

Так, в Статутi Компанiї (редакцiя, затверджена протоколом № УК-1/16 Рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2016 р.), закрiпленi мета та предмет дiяльностi Компанiї, права акцiонерiв та умови їх дотримання, функцiї органiв управлiння Компанiї, система монiторингу та контролю за дiяльнiстю Компанiї, функцiї посадових осiб Компанiї, порядок розкриття iнформацiї про Компанiю, умови iснування Компанiї в суспiльствi.

ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» дотримується затверджених процедур та правил власної корпоративної поведiнки, закрiплених у зазначеному вище Статутi.

Отже, наявнiсть та функцiонування корпоративного управлiння пiдтверджується:
– статутними документами;
– протоколами зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї;
– Положеннями Про Наглядову раду, Про правлiння, Про Ревiзiйну комiсiю;
– iснуванням органiв управлiння, а саме: Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї;
– наявнiстю iнформацiї про дiяльнiсть Компанiї та її фiнансовi результати, яка затверджуються щорiчно Ревiзiйною комiсiєю й аудиторською фiрмою, та розповсюджуються на Загальних зборах акцiонерiв з розмiщенням у ЗМI та мережi Iнтернет;
– iншими документами, пов’язаними з фiнансово-господарською дiяльнiстю.

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння в Компанiї вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, наведена у рiчному «Звiтi про стан корпоративного управлiння» в повнiй мiрi та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.


7. Виконання значних правочинiв

Компанiя у 2016 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» не мала виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вiд вартостi активiв Компанiї за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (4 048 тис. грн.).

Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону, а саме рiшення про вчинення всiх правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить вiд 25 до 50 вiдсоткiв вартостi активiв Компанiї.

На думку аудитора, всi вiдповiднi правочини були затвердженi рiшенням Наглядової ради Компанiї та схваленi Загальними зборами. Правочинiв, що перевищують 50 вiдсоткiв вартостi активiв Компанiї згiдно перевiрених даних останньої рiчної фiнансової звiтностi, Компанiя не здiйснювала.

Iстотних операцiй з активами, якi здiйснювала Компанiя протягом звiтного року, та якi мали наслiдком невиконання Компанiєю фiнансових нормативiв, встановлених Нацкомфiнпослуг, бiльше, нiж на 10%, не було.

На думку аудитора, Компанiя дотримувалось вимог законодавства з виконання значних правочинiв.


8. Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства

За результатами аудиторської перевiрки аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є незалежними та достатнiми i надають пiдстави для висловлення думки про те, що подiї пiсля дати балансу до дати Аудиторського висновку, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» станом на 31.12.2016 р. вiдсутнi.

Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 «Подальшi подiї» аудитор не несе вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати Аудиторського висновку. Протягом перiоду, починаючи з дати надання звiту незалежних аудиторiв до дати оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал Товариства.


9) запровадження страховиком системи управлiння ризиками:
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Український капiтал» розробило та впровадило Систему управлiння ризиками, що являє собою комплексну стратегiю управлiння основними ризиками у ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» з кiнцевою метою отримання у короткостроковiй та довгостроковiй перспективi максимальної стiйкостi всiх видiв дiяльностi Товариства. Основними елементами системи управлiння ризиками ПрАТ «СК «Український капiтал» є: iдентифiкацiя (виявлення ризику i ризикових сфер дiяльностi); квантифiкацiя (аналiз та кiлькiсна оцiнка ризику); контроль (встановлення обмежень та допустимих рiвнiв ризикiв); управлiння (визначення процедур та методiв з ослаблення негативного впливу ризикiв); монiторинг (постiйне вiдстеження рiвня ризикiв з механiзмами зворотного зв’язку).

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Український капiтал» проводить системний аналiз та обробку iнформацiї на предмет виявлення ризикiв та впроваджує заходи щодо попередження, уникнення, мiнiмiзацiї, локалiзацiї або подiлу ризику, встановленого в процесi дiяльностi Товариства. Наявнiсть своєчасної, достовiрної та вичерпної iнформацiї про компанiю є важливою умовою для здiйснення акцiонерами та потенцiйними iнвесторами (клiєнтами) об’єктивної оцiнки фiнансово-економiчного стану Товариства.


10) Органiзацiя та проведення страховиком внутрiшнього аудиту (контролю):
Вiдповiдно до вимог законодавства в Компанiї створена служба внутрiшнього аудиту (контролю). Порядок створення та органiзацiя роботи служби внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї визначенi в Положеннi про службу внутрiшнього аудиту (контролю), затвердженому Протоколом засiдання Наглядової ради № 6/14 вiд 21 листопада 2014 року.
Службою внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї є посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) – внутрiшнiй аудитор, який дiє на пiдставi Посадової iнструкцiї Внутрiшнього аудитора, затвердженої Головою Правлiння ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» 03 сiчня 2012 року. Внутрiшнiй аудитор пiдпорядковується Наглядовiй радi Компанiї та звiтує перед ними.
Внутрiшнiй аудитор проводить перевiрки дiяльностi Компанiї у вiдповiдностi до рiчних аудиторських планiв, якi доводяться до вiдома Наглядовiй радi. За результатами перевiрки внутрiшнiй аудитор складає звiти – Довiдки, в яких мiстяться висновки про результати дiяльностi служби внутрiшнього аудиту (контролю), та подає їх на розгляд Наглядовiй радi.
При проведенi аудиторських процедур щодо фiнансової звiтностi Компанiї нами було розглянуто – у межах, необхiдних для визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур – заходи внутрiшнього контролю Компанiї та процедури внутрiшнього аудиту. Для цiлей проведення аудиту фiнансової звiтностi Компанiї загалом нами не встановлено суттєвих недолiкiв у системi внутрiшнього контролю Компанiї, якi могли б негативно вплинути на можливiсть Компанiї облiковувати, обробляти, узагальнювати та вiдображати у звiтностi бухгалтерськi та iншi фiнансовi данi, вiдповiдати законодавчим, нормативним вимогам у вiдповiдностi до очiкувань керiвництва.

Аудитору було надано Звiт служби внутрiшнього аудиту ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» за 2016 рiк.

Висновок
За результатами виконаних процедур перевiрки стану внутрiшнього аудиту можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система внутрiшнього аудиту вiдповiдає вимогам чинного законодавства та Статуту, наведена у рiчному «Звiтi про результати дiяльностi служби внутрiшнього аудиту (контролю)» в повнiй мiрi та достовiрно розкриває фактичний стан про адекватнiсть i ефективнiсть систем, процесiв, операцiй поточної дiяльностi Компанiї.


11) Iнформацiї про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Компанiї та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» наведена в таблицi нижче :з/п Перелiк подiй,
що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Компанiї Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2016 роцi
1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу
не було
2. Прийняття рiшення про викуп власний акцiй не було
3. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було
4. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу
не було
5. Змiна складу посадових осiб Компанiї вiдбувалась
6. Змiна власникiв часток, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу не було
7. Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було
8. Рiшення вищого органу емiтента про змiни розмiру статутного капiталу не було
9. Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю
не було
10. Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента
не було


IНША IНФОРМАЦIЯ

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО СТРАХОВИКА

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»
Скорочене найменування ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»
Код ЄДРПОУ 35760087
Мiсцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 35
Дата державної реєстрацiї 19.02.2008 року
Дата внесення змiн до установчих документiв 18.04.2016 року

Особи, вiдповiдальнi за фiнансово-господарську дiяльнiсть за звiтний перiод Голова Правлiння - Волченський Євген Леонiдович
Наказ про призначення вiд 27.01.2016 року № 9

Головний бухгалтер - Канчалаба Ганна Вiталiївна
Наказ про призначення вiд 30.06.2016 року № 11

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повна найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФIРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ»
Iдентифiкацiйний код, 16463676
Мiсцезнаходження 01042, м. Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27
Дата державної реєстрацiї 29.11.1993 р.
Свiдоцтво АПУ Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0218, виданого згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98, дiя якого подовжена до 24.09.2020 р. рiшенням Аудиторської палати України № 315/3 вiд 24.09.2015 р.

Свiдоцтво НКЦПФР
Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер свiдоцтва 348 серiя та номер Свiдоцтва П 000348, строк дiї Свiдоцтва: з 29.01.2016 р. по 24.09.2020 р.


Дата аудиторського висновку (звiту): 14 квiтня 2017 року
Київ, Україна


Генеральний директор Вавiлова В. В.
Сертифiкат АПУ серiї А № 004056 вiд 24.12.1999 р.