Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Регулярна інформація (XML)

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" за ЄДРПОУ 35760087
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 2
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Олеся Гончара, 35, Київ, Шевченкiвський, Київська область, 01054, Україна, (044) 353-79-53
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 43 28 0
первісна вартість 1001 156 156 0
накопичена амортизація 1002 113 128 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 0 0 0
первісна вартість 1011 0 0 0
знос 1012 0 0 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 39729 38841 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 39772 38869 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 13 4 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 390 23 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 390 23 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 298 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 284 0 0
резервах незароблених премій 1183 14 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 703 27 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 40475 38896 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16000 16000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 18015 18015 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 1263 1263 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4210 3596 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 39488 38874 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 439 2 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 411 2 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 28 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 439 2 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 518 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 518 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 30 20 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 548 20 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 40475 38896 0

Примітки Аудиторська перевiрка проводилась Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Блискор Гарант» (код ЄДРПОУ 16463676), що здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0218, виданого згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001р. за № 98, дiя якого подовжена до 24.09.2020 р. рiшенням Аудиторської палати України № 315/3 вiд 24.09.2015 р., Свiдоцтва Аудиторської палати України про вiдповiднiсть системи контролю якостi, реєстрацiйний номер №0331, виданого згiдно рiшення АПУ № 264/4 вiд 31.01.2013 р., Свiдоцтва Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг про включення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 11.07.2013 р. № 2193, реєстрацiйний номер Свiдоцтва № 0042, строк дiї Свiдоцтва: з 11.07.2013 р. до 24.09.2020 р., подовжено Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 22.10.2015 р. № 2583, та Свiдоцтва Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв вiд 29.01.2016 р., реєстрацiйний номер 348, серiя та номер П 000348, строк дiї: з 29.01.2016 р. до 24.09.2020 р. Вiдповiдно до ст. 2 Статуту в редакцiї вiд 13.05.2016 р. № 10741050025037568, метою дiяльностi Товариства є здiйснення страхової дiяльностi для одержання прибутку. Предметом дiяльностi Товариства є надання послуг з усiх видiв страхування, що передбаченi законодавством України, згiдно з одержаними лiцензiями: здiйснення фiнансової дiяльностi, пов’язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням; перестрахування. Здiйснення видiв дiяльностi, повязаних з предметом дiяльностi, у виглядi надання послуг для iнших страховикiв на пiдставi укладених цивiльно-правових угод; надання послуг (виконання робiт) для iнших страховикiв, якщо це безпосередньо пов’язано з предметом дiяльностi; фiнансова дiяльнiсть в межах, передбачених чинним законодавством; здiйснення операцiй для забезпечення власних господарських потреб Товариства.
Фiнансовою дiяльнiстю Компанiї є дiяльнiсть, яка призводить до змiн розмiру i складу власного i позикового капiталу, в тому числi грошовi вкладення у депозити банкiв, придбання та вiдчуження акцiй, облiгацiй та iнших цiнних паперiв, придбання та вiдчуження часток (паїв) пiдприємств та органiзацiй, нерухомостi, землi, випуск (розмiщення) у встановленому порядку власних цiнних паперiв (акцiй, облiгацiй, векселiв) тощо.
Керівник Волченський Євген Леонiдович
Головний бухгалтер Канчалаба Ганна Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" за ЄДРПОУ 35760087
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 15 1099
Премії підписані, валова сума 2011 1 13950
Премії, передані у перестрахування 2012 0 12892
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -28 -386
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 -14 -345
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 10 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 1
Валовий: прибуток 2090 5 1098
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 125 615
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 409 389
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -284 226
Інші операційні доходи 2120 0 12
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 300 ) ( 529 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 30 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 395 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 771
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 170 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 8 202
Інші доходи 2240 2354 37012
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 2806 ) ( 39109 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 614 ) ( 1124 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -518
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 614 ) ( 1642 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -614 -1642
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 7 252
Витрати на оплату праці 2505 160 208
Відрахування на соціальні заходи 2510 35 78
Амортизація 2515 15 21
Інші операційні витрати 2520 0 396
Разом 2550 217 955
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 16000 16000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 16000 16000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу Товариства виконання певних оцiнок та припущень, якi мають вплив на показники активiв i зобов’язань Товариства на дату складання фiнансової звiтностi, а також на величину доходiв та витрат протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Оцiнки перiодично переглядаються. Коригування, якi привели до змiни облiкових оцiнок, вiдображаються у складi фiнансових результатiв того перiоду, коли вони були проведенi. Основнi оцiнки, що застосовувалися управлiнським персоналом при поданнi звiтностi: фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв); фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком фiнансових iнструментiв доступних для продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю; фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є пiдприємством, яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi в майбутньому; оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi здiйснюється первiсно за її номiнальною (контрактною) вартiстю, базуючись на припущеннi, що дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, тому її номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизується; фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю; основнi засоби облiковуються за моделлю собiвартостi i вiдображаються за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Лiквiдацiна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. Амортизацiя здiйснюється прямолiнiйним методом; нематерiальнi активи облiковуються за моделлю собiвартостi i вiдображаються за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя здiйснюється прямолiнiйним методом; наявнi фiнансовi активи для продажу оцiнюються за справедливою вартiстю; оцiнка вибуття запасiв за методом ФIФО; створення резерву сумнiвних боргiв здiйснюється на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв; визнання страхової премiї пiдтверджується фактом передачi страхового ризику. Датою прийняття страхового ризику є дата сплати страхової премiї, якщо iнше не передбачено договором страхування; за договорами страхування, що передбачають сплату страхової премiї в розстрочку, застосовується метод нарахування – доходом, що враховується при розрахунку заробленої премiї, визнається частина страхової премiї, що є платою за визначений перiод страхування в обумовленi договором строки. Якщо черговий страховий платiж не надiйшов на рахунок страховика, договiр втрачає чиннiсть; нарахування резерву незароблених премiй здiйснюється за методом 1/365 за всiма видами страхування з використанням коефiцiєнту 0,8 до загальної суми надходжень страхових премiй; резерв заявлених, але не виплачених збиткiв розраховується журнальним методом на пiдставi оцiнки за кожним зверненням окремо з урахуванням витрат на врегулювання; резерв збиткiв, якi виникли , але не заявленi, розраховується на кожну звiтну дату у розмiрi 10% вiд заробленої премiї за попереднi чотири звiтнi перiоди; iнший дохiд визнається, коли є упевненiсть, що Товариство отримає економiчнi вигоди вiд проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно оцiнити; витрати визнаються у звiтi про сукупний дохiд на основi безпосереднього зiставлення пiд понесеними витратами i доходами за конкретними статтями. Витрати визнаються у звiтi про сукупний прибуток негайно, якщо вони не створюють майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив у звiтi про фiнансовий стан; поточнi витрати з податку на прибуток розраховуються згiдно вимог українського законодавства. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання розраховуються по звiту про фiнансовий стан. Визнання вiдстрочених податкових активiв вiдбувається лише у випадках, коли iснує вiрогiднiсть того, що майбутньої суми прибутку буде досить для реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв; змiн у облiковiй полiтицi у 2016 роцi не було.
Керівник Волченський Євген Леонiдович
Головний бухгалтер Канчалаба Ганна Вiталiївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" за ЄДРПОУ 35760087
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 3 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 1 17961
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1354 120
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 94 )

( 0 )
Праці 3105 ( 145 ) ( 167 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 30 ) ( 91 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 544 ) ( 46 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 518 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 10 ) ( 10 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 17588 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 545 179
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 8 231
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 920 ) ( 1379 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -912 -1148
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -367 -969
Залишок коштів на початок року 3405 390 1359
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 23 390

Примітки Грошовi кошти розмiщенi в банках, що мають iнвестицiйний рейтинг. Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк, що входить до звiтностi загального призначення та до звiтних даних страховика складено прямим методом.
Керівник Волченський Євген Леонiдович
Головний бухгалтер Канчалаба Ганна Вiталiївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" за ЄДРПОУ 35760087
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2016 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк, що входить до звiтностi загального призначення та до звiтних даних страховика складено прямим методом.
Керівник Волченський Євген Леонiдович
Головний бухгалтер Канчалаба Ганна Вiталiївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" за ЄДРПОУ 35760087
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2016 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 16000 0 18015 1263 4210 0 0 39488
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 16000 0 18015 1263 4210 0 0 39488
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -614 0 0 -614
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -614 0 0 -614
Залишок на кінець року 4300 16000 0 18015 1263 3596 0 0 38874

Примітки Товариство складає Звiт про змiни у власному капiталi де iнформує про змiни у власному капiталi вiдповiдно до МСБО1. Звiт про власний капiтал за 2016 р. включає таку iнформацiю: - чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод; - вiдрахування до резервного капiталу (вiльних страхових резервiв). Операцiї з акцiонерами протягом 2016 року не здiйснювались. Загальна сума нерозподiленого прибутку на 31.12.2016 року складає 3596,0 тис. грн. Збиток за 2016 рiк складає 614,0 тис. грн.
Керівник Волченський Євген Леонiдович
Головний бухгалтер Канчалаба Ганна Вiталiївна