Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Регулярна інформація (XML)

Звіт про корпоративне управління*


Мета провадження діяльності фінансової установи
Вiдповiдно до п. 2.1 ст. 2 Статуту Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» метою дiяльностi Товариства є здiйснення страхової дiяльностi для одержання прибутку. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здiйснення страхової дiяльностi. При цьому, Товариство вправi надавати послуги по забезпеченню страхового захисту майнових iнтересiв фiзичних та юридичних осiб, шляхом здiйснення страхування та перестрахування, а також здiйснювати фiнансову дiяльнiсть, пов’язану iз формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, iншу господарську дiяльнiсть в межах, визначених чинним законодавством, для одержання прибутку, його наступного розподiлу мiж учасниками (акцiонерами) Товариства та забезпечення власних господарських потреб Товариства.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Акцiонерами Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» на 31 грудня 2015 року були 10 фiзичних та 3 юридичнi особи. При цьому, власники iстотної участi у статутному капiталi Товариства: 1) Фiзична особа – Хромова Наталiя Володимирiвна, яка володiє 18 % статутного капiталу Товариства; 2) Юридична особа – Приватне акцiонерне товариство «Народна промислово-iнвестицiйна компанiя» (код ЄДРПОУ 32255515), яка володiє 21,2688 % статутного капiталу Товариства. Протягом 2016 року вiдбулась змiна акцiонера: юридична особа – ТОВ «ФПГ «УКРМЕТЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 25101765), яка володiла 9,9 % статутного капiталу Товариства продала належнi їй акцiї юридичнiй особi - ТОВ "АЛЬТО ФIНАНС" (код ЄДРПОУ: 39626781). Станом на 31 грудня 2016 року акцiонерами Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» є 10 фiзичних осiб та 3 юридичнi особи. При цьому, змiн у складi власникiв iстотної участi в звiтному роцi не вiдбувалось. Власники iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством вимогам.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» внутрiшнiх правил, що призвели до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг, вiдсутнi.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Заходи впливу до Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал», в тому числi до членiв його Наглядової ради та виконавчого органу, органами державної влади не застосовувались.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Український капiтал» розробилота впровадило Систему управлiння ризиками, що являє собою комплексну стратегiю управлiння основними ризиками у ПрАТ «СК «Український капiтал» з кiнцевою метою отримання у короткостроковiй та довгостроковiй перспективi максимальної стiйкостi всiх видiв дiяльностi Товариства. Основними елементами системи управлiння ризиками ПрАТ «СК «Український капiтал» є:iдентифiкацiя (виявлення ризику i ризикових сфер дiяльностi);квантифiкацiя (аналiз та кiлькiсна оцiнка ризику);контроль (встановлення обмежень та допустимих рiвнiв ризикiв);управлiння (визначення процедур та методiв з ослаблення негативного впливу ризикiв);монiторинг (постiйне вiдстеження рiвня ризикiв з механiзмами зворотного зв’язку). Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Український капiтал» проводить системний аналiз та обробку iнформацiї на предмет виявлення ризикiв та впроваджує заходи щодо попередження, уникнення, мiнiмiзацiї, локалiзацiї або подiлу ризику, встановленого в процесi дiяльностi Товариства. Наявнiсть своєчасної, достовiрної та вичерпної iнформацiї про компанiю є важливою умовою для здiйснення акцiонерами та потенцiйними iнвесторами (клiєнтами) об’єктивної оцiнки фiнансово-економiчного стану Товариства.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Система внутрiшнього аудиту (контролю) Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» функцiонує вiдповiдно до Положення про Службу внутрiшнього аудиту Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал», затвердженого Протоколом засiдання Наглядової ради № 6/14 вiд 21 листопада 2014 року, Порядку органiзацiї та проведення внутрiшнього аудиту в Приватному акцiонерному товариствi «Страхова компанiя «Український капiтал», затверденого Протоколом засiдання Наглядової ради № 6/14 вiд 21.11.2014 р. та Посадової iнструкцiї Внутрiшнього аудитора, затвердженої Головою Правлiння ПрАТ «СК «Український капiтал» 03 сiчня 2012 року. Система внутрiшнього аудиту (контролю) компанiї забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за її фiнансово-господарською дiяльнiстю, проводить пiдготовку рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi, забезпечує незалежнiсть внутрiшнього та зовнiшнього аудиту, виконання норм законодавства. Товариство своєчасно розкриває повну та достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються його дiяльностi, що знаходить своє вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Факти вiдчуження протягом звiтного 2016 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» розмiр, вiдсутнi.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
У зв’язку iз вiдсутнiстю фактiв вiдчуження протягом звiтного 2016 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» розмiр, оцiнка активiв не проводилась.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Товариство не належить до промислово-фiнансових груп та iнших об’єднань. Протягом звiтного 2016 року Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Український капiтал» не проводилися операцiї з пов’язаними особами.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Рекомендацiї органiв, що здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку не надавались.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Протоколом № 5/16 засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український капiтал» вiд 05.12.2016 року прийнято рiшення продовжити спiвпрацю iз зовнiшнiм аудитором: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «БЛИСКОР ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ – 16463676).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «БЛИСКОР ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ – 16463676). Загальний стаж аудиторської дiяльностi – 23 роки.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Надає аудиторськi послуги Товариству 2 рiк.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015р. з надання аудиторського висновку для подачi у складi пакету документiв на тендер.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора – вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п’яти рокiв: № п/п Найменування аудиторської фiрми Код ЄДРПОУ Мiсцезнаходження Рiк 1. ТОВ «Аудиторська фiрма «БЛИСКОР ГАРАНТ» 16463676 01042, м. Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27, оф. 501 2015-2016 2. ТОВ «Аудиторська фiрма «Арнiка» 23502885 02156, Україна, м. Київ, вул. Братиславська, 16 2012 – 2014 3. ТОВ «Аудиторська фiрма «Оригiнал» 22862145 04070, м. Київ, вул. Волоська, 50/38, оф. 3 2010 – 2011
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України протягом року та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг протягом звiтного 2016 року не застосовувались. Факти подання недостовiрної звiтностi фiнансовою установою, що пiдтвердженi аудиторським висновком та виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: наявнiсть механiзму розгляду скарг – договори страхування мiстять всю необхiдну iнформацiю щодо захисту прав споживачiв фiнансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
В ПрАТ «СК «Український капiтал» особою, уповноваженою розглядати скарги клiєнтiв, є Голова Правлiння - Волченський Євген Леонiдович.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом звiтного року скарг стосовно надання фiнансових послуг до Товариства не надходило.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Протягом 2016 року позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг Товариством не було.