Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 22 X X
Усього зобов'язань X 22 X X
Опис: Iншi зобов`язання 22,0 тис. грн. включають: довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 20 тис. грн., страховi резерви - 2 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 0,0 тис. грн. Визначення, облiк та оцiнка зобов`язань вiдповiдає прийнятiй на Товариствi облiковiй полiтицi. Зобов'язань емiтента за iпотечними цiнними паперами, похiдними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, облiгацiями, кредитами банкiв не має. Кредити у банку не отримували. Товариство облiгацiй не випускало. Зобов'язань емiтента за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має.