Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Волченський Євген Леонiдович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
35760087
4. Місцезнаходження
01054КиївськаШевченкiвськийКиївОлеся Гончара, 35
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 353-79-53 353-79-53
6. Електронна поштова адреса
ukrcap@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку80   27.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.ukrcap.com.ua/?q=emitent в мережі Інтернет 29.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)