Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Волченський Євген Леонiдович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.05.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Український капiтал»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01054 м. Київ вул. О. Гончара, 35
4. Код за ЄДРПОУ 35760087
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 353-79-53 (044) 353-79-53
6. Електронна поштова адреса ukrcap@emitent.net.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 91 Бюлетень. Цiннi папери України 19.05.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcap.com.ua в мережі Інтернет 19.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.05.2016 звільнено член Наглядової ради Романов Олександр Анатолiйович СА 142192
14.03.1996 Комунарським РВЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл.
8
Зміст інформації:
Протоколом Наглядової Ради ПрАТ «СК УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» №4/16 вiд 16.05.2016р. затверджено рiшення про звiльнення (припинення повноважень) члена Наглядової ради Романова Олександра Анатолiйовича (паспорт: серiя СА №142192 виданий Комунарським РВЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл. 14.03.1996р.) за власним бажанням з 17.05.2016 року. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 8,0% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi – з 14.03.2014р.
Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.