Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

19 березня 2015 року

Повідомлення

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Гуляк Свiтлана Анатолiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.03.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04053 м. Київ вул. Смирнова-Ласточкiна, 10 А
4. Код за ЄДРПОУ 35760087
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 353-79-53 (044) 247-20-62
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.03.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 50 Бюлетень. Цiннi папери України 20.03.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcap.com.ua в мережі Інтернет 24.03.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.03.2015 звільнено Ревiзор Балка Iрина Миколаївна ВЕ 498708
27.12.2001 Київський РВ ДМУ УМВС в Донецькiй обл.
0.0063
Зміст інформації:
18 березня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (Протокол № УК-1/15 вiд 18.03.2015р.) прийняте рiшення про звiльнення з посади (припинення повноважень) Ревiзора Балки Iрини Миколаївни (паспорт: Серiя ВЕ № 498708, виданий Київським РВ ДМУ УМВС в Донецькiй обл. 27.12.2001 р.) у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Частка у Статутному капiталi – 0,0063 % акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi – з 18.08.2010 р по 18.03.2015 р.
18.03.2015 звільнено Голова Правлiння Гуляк Свiтлана Анатолiївна СН 180443
25.06.1996 Днiпровський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
18 березня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (Протокол № УК-1/15 вiд 18.03.2015 р.) прийняте рiшення про звiльнення з посади (припинення повноважень) Голови Правлiння Гуляк Свiтлани Анатолiївни (паспорт: Серiя СН № 180443, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.06.1996 р.) у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi – з 18.08.2010 р. по 18.03.2015 р.
18.03.2015 обрано Ревiзор Таран Iгор Юрiйович ЕН 595350
15.08.2007 Жовтневий РВ УМВС України в Луганськiй обл.
7.1
Зміст інформації:
18 березня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (Протокол № УК-1/15 вiд 18.03.2015 р.) прийняте рiшення про обрання Ревiзором Товариства Тарана Iгоря Юрiйовича (паспорт: Серiя ЕН № 595350, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 15.08.2007 р.). Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi – 7,1000 % акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу – 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв – Донецький науково-дослiдний iнститут судових експертиз Мiнiстерства юстицiї України (технiк, до 2010 р.), самозайнята особа (фiзична особа-пiдприємець, з 2013 р.).
18.03.2015 обрано Голова Правлiння Гуляк Свiтлана Анатолiївна СН 180443
26.06.1996 Днiпровський РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
18 березня 2015 року Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (Протокол № УК-1/15 вiд 18.03.2015 р.) прийняте рiшення про обрання Голови Правлiння Гуляк Свiтлани Анатолiївни (паспорт: Серiя СН № 180443, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 26.06.1996 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу – 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв – Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Український капiтал» (Голова Правлiння, 18.08.2010 – 18.03.2015)
Вернуться в раздел