Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

17 березня 2014 року

Повідомлення

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Гуляк Свiтлана Анатолiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Український капiтал»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04053 м. Київ Смирнова – Ласточкiна, 10 А
4. Код за ЄДРПОУ 35760087
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 353-79-53 (044) 247-20-62
6. Електронна поштова адреса ukrcap@emitent.net.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.03.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 50 Бюлетень. Цiннi папери України 18.03.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcap.com.ua в мережі Інтернет 19.03.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.03.2014 звільнено Голова Наглядової Ради Зайчук Iгор Петрович СН 046552
17.10.1995 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi . Києвi
0.0062
Зміст інформації:
14.03.2014р. рiчними (черговими) Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/14 вiд 14.03.2014р.) прийняте рiшення про звiльнення (припинення повноважень) з посади Голови Наглядової Ради Зайчука Iгоря Петровича (паспорт: СН № 046552 виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 17.10.1995р.) у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Частка у Статутному капiталi - 0,0062% акцiй емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.08.2010р.
14.03.2014 звільнено член Наглядової Ради Никифоренко Вiталiй Володимирович ВЕ 848613
21.07.2002 Селидiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.
0.0125
Зміст інформації:
14.03.2014р. рiчними (черговими) Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/14 вiд 14.03.2014р.) прийняте рiшення про звiльнення (припинення повноважень) з посади члена Наглядової Ради Никифоренка Вiталiя Володимировича (паспорт: серiя ВЕ № 848613 виданий Селидiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 21.07.2002р.) у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 0,0125% акцiй емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.08.2010р.
14.03.2014 звільнено член Наглядової Ради Кленовий Сергiй Володимирович ВА 597686
14.02.1997 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
0.0062
Зміст інформації:
14.03.2014р. рiчними (черговими) Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/14 вiд 14.03.2014р.) прийняте рiшення про звiльнення (припинення повноважень) з посади члена Наглядової Ради Кленового Сергiя Володимировича (паспорт: серiя ВА № 597686 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл., 14.02.1997 р.) у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 0,0062% акцiй емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.08.2010р.
14.03.2014 обрано Голова Наглядової Ради Держак Дмитро Леонiдович ЕК 717244
25.12.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл.
8
Зміст інформації:
14.03.2014р. рiчними (черговими) Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/14 вiд 14.03.2014р.) прийняте рiшення про обрання Голови Наглядової Ради Держака Дмитра Леонiдовича (паспорт: ЕК № 717244 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл. 25.12.1997р.).
Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 8,0% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу - три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – Заступник Начальника управлiння обслуговування корпоративних клiєнтiв Департаменту обслуговування клiєнтiв ПАТ «УКРIНБАНК», Начальник управлiння корпоративного бiзнесу ПАТ «АКБ Банк».
14.03.2014 обрано член Наглядової Ради Романов Олександр Анатолiйович СА 142192
14.03.1996 Комунарським РВЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл.
8
Зміст інформації:
14.03.2014р. рiчними (черговими) Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/14 вiд 14.03.2014р.) прийняте рiшення про обрання члена Наглядової Ради Романова Олександра Анатолiйовича (паспорт: серiя СА № 142192 виданий Комунарським РВЗМУ УМВС України в Запорiзькiй обл. 14.03.1996р.). Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 8,0% акцiй емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу - три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – Директор ТОВ «Акцiя», Генеральний Директор ТОВ «Кронос – логiстiкс».
14.03.2014 обрано член Наглядової Ради Кленовий Сергiй Володимирович ВА 597686
14.02.1997 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
0.0062
Зміст інформації:
14.03.2014р. рiчними (черговими) Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «Український капiтал» (Протокол №УК-1/14 вiд 14.03.2014р.) прийняте рiшення про обрання члена Наглядової Ради Кленового Сергiя Володимировича (паспорт: серiя ВА № 597686 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл., 14.02.1997 р.). Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 0,0062% акцiй емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу - три роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв – член Наглядової Ради ПрАТ «СК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ», Голова Правлiння ПрАТ «НПIК».
Вернуться в раздел