Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

25 січня 2016 року

Повідомлення

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Волченський Євген Леонiдович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.07.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01054 м. Київ вул. О. Гончара, 35
4. Код за ЄДРПОУ 35760087
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 353-79-53 (044) 353-79-53
6. Електронна поштова адреса ukrcap@emitent.net.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.07.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 121 Бюлетень. Цiннi папери України 05.07.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrcap.com.ua в мережі Інтернет 05.07.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.06.2016 звільнено Головний бухгалтер Скуйбiда Олександр Iванович СН 140890
23.04.1996 Днiпровський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
8.00625
Зміст інформації:
Наказом Голови Правлiння ПрАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" №11 вiд 30.06.2016р. звiльненно Головного бухгалтера ПрАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" Скуйбiду Олександра Iвановича (паспорт: серiя СН №140890 виданий 23.04.1996р. Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) з 30.06.2016р. за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України. Посадова особа володiє часткою у Статутному капiталi - 8,00625% акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi – з 19.08.2010р. Замiсть звiльненої особи ведення бухгалтерського облiку в ПрАТ "СК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" здiйснює Канчалаба Ганна Вiталiївна (паспорт: серiя МВ №114743 виданий 25.09.2002р. Ковпакiвським ВМ СМВ УМВС України в Сумськiй обл.) на договiрних засадах. Працює в ТОВ "АФ "АУДИТ - ЕДВАЙС" на посадi директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Вернуться в раздел